DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 1217/2011

BENET JANÉ PALAU, alcalde-president d'aquest Ajuntament, en ús de les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 4 d'abril de 1985 i pel 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 1219/2011

BENET JANÉ PALAU, alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986
 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell