Vist l'escrit presentat pel Regidor del grup municipal del Partit Popular, el senyor Ricard Jovani González, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament.

D'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,
RESOLC:

1r.-Nomenar a la Regidora, senyora M. Teresa Mercader Güell, segon tinent alcalde d'aquest Ajuntament.

2n.-De la present resolució se'n donarà compte al Ple de la Corporació a la propera sessió que celebri, notificant-la a més, a la persona interessada, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 d´octubre de 2011.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell