Memòria d'Alcaldia
Informe econòmic financer
Informe d'Intervenció

Bases d'execució del pressupost 2023

Pressupost consolidat 2023
Pla estratègic de subvencions 2023 - 2025 
Ingressos 2023
Despeses 2023
Inversions 2023
Ingressos 2023.xls
Despeses 2023.xls

Publicació al BOPT de l'aprovació inicial
Aprovació definitiva en la sessió de ple ordinari del 29 de novembre de 2022

Pagament mitjà a proveïdors*
1r trimestre de 2023
2n trimestre de 2023
3r trimestre de 2023
4t trimestre de 2023
*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

Estat d'execució del pressupost
1r trimestre de 2023
2n trimestre de 2023
3r trimestre de 2023
4t trimestre de 2023

Modificacions pressupostàries

©2019 Ajuntament del Vendrell