Pressupost inversions 2014 Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament del Vendrell per a 2017

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2017

Pressupost inversions 2014 Inversions

Pressupost inversions 2014 Despeses

imatge excel Despeses

Pressupost inversions 2014 Ingressos

 imatge excelIngressos

Pressupost inversions 2014 Resum d'ingressos i despeses

Pressupost inversions 2014 Compte General

Pressupost inversions 2014 Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la liquidació del pressupost del 2017

Liquidació

Pressupost inversions 2014 Presentació de la liquidació del pressupost del 2017

Pressupost inversions 2014 Informe d'Intervenció

Pressupost inversions 2014 Acord de Junta de Govern Local

Pressupost inversions 2014 Certificat del Ple de donar compte de la liquidació

Pressupost inversions 2014 Ajuntament - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Ajuntament - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 Patronat Pau Casals - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Patronat Pau Casals - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 Fundació Deu Font - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Fundació Deu Font - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 Patronat Hospital Asil - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Patronat Hospital Asil - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 El Vendrell Comunicació - Balanços

Pressupost inversions 2014 El Vendrell Comunicació - Resultats

Pressupost inversions 2014 Prosceni - Balanços

Pressupost inversions 2014 Prosceni - Resultats


Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2017

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 30/06/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 30/9/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Modificacions pressupostàries

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 1P/2017

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 2P/2017

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit MC 03P/2017

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell