En aquest apartat trobareu:

 1. el Pla General d'Ordenació Urbana, 2a revisió (PGOU, 2000)
 2. les modificacions puntuals del PGOU
 3. Claus i paràmetres urbanístics del PGOU i de les seves modificacions puntuals
 4. paràmetres urbanístics de la UA1 - Botafoc

 

1. El Pla General d'Ordenació Urbana 2a revisió. 

Aprovat definitivament el 8-11-2000, publicat en el DOGC el 21-12-2000. 

Text Refós aprovat per la Corporació en data 2-06-2005, en compliment de la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de  Modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març d'Urbanisme per al foment de l'habitatge assequible, de la sostenibilitat territorial i de l'autonomia local.
Aprovat per la CUT en data 15-09-2005, publicat el Text articulat al DOGC el 5-12-2005.

Podeu trobar la documentació completa del PGOU en aquest enllaç 

o bé al Registre de Planejament de la Generalitat de Catalunya (RPUC), on podeu fer una cerca avançada a partir del número d'expedient 1999 / 000605 / T.

 

2. Modificacions puntuals 

Trobareu les MP del PGOU al Registre de Planejament de la Generalitat de Catalunya (RPUC).

Us recomanem que, al RPUC, feu una cerca avançada a partir del número d'expedient:

 • Modificació puntual del PGOU núm. 1, quant a la UA-24 creant una zona entre l’edifici St. Joan de Déu i el c. Mar Blava. Exp. RPUC 2001/000548/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 2, en relació amb l’àmbit del sector 36 “La Creu del Vendrell”. Exp. RPUC 2002/002722/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 3, referida a les zones esportives. Exp. RPUC 2003/006209/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 4, de requalificació de terreny a Coma-ruga a la zona de l’antic Balneari. Exp. RPUC 2002/005248/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 5, consistent en correcció d’errades materials i reordenació d’espais públics a la zona coneguda com Ca l’Escori, El Romaní i Vendrell Mar. Exp. RPUC 2003/008160/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 6, per reajustar la delimitació de la zona destinada a equipaments esportius. Exp. RPUC 2004/013985/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 8, referida a les zones comercials. Exp. RPUC 2003/008160/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 9, consistent en la correcció de l’errada material en el límit del terme municipal amb Santa Oliva, que afecta a la UA-21 “Indústria-3”. Exp. RPUC 2004/011434/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 10, referida a l’àmbit de la UA-35a “Miret”.  - correcció d’errada material en la Mod. Punt. PGOU núm. 10. Exp. 2004/014925/T
 • Modificació puntual del PGOU sense núm, referida a la correcció de dues errades materials referents als sectors 10 "Les Torretes" i sector 19 Oasis Centre. Exp. RPUC 2005/019784/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 12, referida a l’ampliació dels usos i equipaments i definició de volums del solar situat als carrers Francesc de Riera, Clementina Arderiu i Elionor de Sícilia. Exp. RPUC 2006/023276/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 13, relativa a la regulació de la dotació de places d’aparcament a l’àmbit del Botafoc. Exp. RPUC 2007/027246/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 14, amb l’objecte d’adscriure a la subzona 3.1.d) els espais classificats com a clau 3 situats al Pla Especial Camp de França i Pla Especial Indersa. Exp. RPUC 2008/031554/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 15, "La Pasterassa". Exp. RPUC 2007/029848/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 16, per preservar el risc geològic al sector “Masos I de Coma-ruga” tercera fase, anomenat “El Telègraf”. Exp. 2008/034672/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 17, zona comercial centre de la Vila. Exp. 2008/034647/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 18, referida a l'assignació i modificació d'usos de les zones esportives situades al Pèlag, Santa Maria del Mar, Oasi i illa del Tancat del Galan delimitada pels carrers del Barcelonès, de la Ribera d'Ebre, d'Occitània i av. Tancat de la Plana. Exp. RPUC 2009/035694/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 20, referida al S-30 “Les Madrigueres”. Exp. RPUC 2006/024050/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 21, referida a la finca que ocupen les instal·lacions de “Torrevendrell”. Exp. RPUC 2008/035070/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 24, en relació amb l’ARE carrer Lleida. Exp. RPUC 2009/035928/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 25, consistent en assignar una part de l’illa d’equipaments situada al sector Bonavista II Mar, delimitada pels carrers del Puigmal i del Doctor Santiago Ramon y Cajal, a ús esportiu. Exp. RPUC 2009/035704/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 27, corresponent a l’àmbit de la UA-4 “Pla de Mar-2”. Exp. RPUC 2009/037071/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 28, per a la instal·lació d’ascensors en edificis preexistents destinats a ús residencial. Exp. RPUC 2009/037058/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 30, composició arquitectònica dels edificis del nucli antic. Exp. RPUC 2010/039417/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 36, referida a la Carta de colors complementària a la composició arquitectònica dels edificis del nucli històric. Exp. RPUC 2010/043046/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 37, referida a l’article 31. Exp. RPUC 2010/043044/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 44, referida a l’àmbit de les illes A, B i C, del sector “Els Bulevards”. Exp. RPUC 2013/050724/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 45, referida a l’àmbit del S-20 “La Muntanyeta Nord”, consistent en passar de l’ús urbanístic residencial i industrial a l’ús totalment terciari. Exp. RPUC 2013/050240/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 46, adaptació de les alçades reguladores per compatibilitzar-les amb el que determina el Decret 55/2009 i modificació del paràmetre de longitud de façana per a determinats usos de la clau 9 i a les seves subclaus.  Exp. RPUC 2013/050723/T
 • Modificació puntual del PGOU núm. 50, per a l'ampliació dels usos de la zona clau 12 amb la incorporació de l'ús religiós, al terme municipal del Vendrell. Exp. RPUC 2021/073737/D
 • Modificació puntual del PGOU núm. 53, referida a l'adequació de la qualificació urbanística de la finca del carrer Francesc de Goya número 16. Exp. RPUC 2022/077797/D
 • Modificació puntual del PGOU núm. 54 per a permetre l'ampliació de l'Institut Escola Coma-ruga. Exp. RPUC 2022/078304/D
 • Modificació puntual del PGOU núm. 55 referent a la regulació de l'ús de l'Estació de Servei. Exp. RPUC 2022/078858/D 

 

3. Claus i paràmetres urbanístics del PGOU i de les seves modificacions puntuals

En aquest quadre adjunt també podreu trobar el resum de les claus i paràmetres urbanístics del PGOU i les seves modificacions puntuals, actualitzats fins 31/12/2023.

Quadres_claus_i_param_urb_PGOU_Vendrell_20240402

 

4. Paràmetres urbanístics de la UA-1 del Botafoc

Aquí trobareu els paràmetres urbanístics d'aquesta unitat d'actuació, així com també el plànol de les finques.

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell