L'Àrea d'Òrgans de Govern és el departament de l'Ajuntament responsable de la confecció de les ordres del dia dels òrgans col·legiats (Junta de Govern Local, Ple de la corporació i Comissions Informatives) i de les actes, les certificacions i les notificacions.

 

La responsabilitat de l'Àrea d'Òrgans de Govern sobre els expedients per incloure s'inicia en el moment en què els departaments que els emeten en fan la tramesa per tal que siguin aprovats per qualsevol dels òrgans abans esmentats i finalitza quan s'aprova definitivament l'acta de la corresponent sessió.

 

Així mateix, efectua el control i el seguiment de les resolucions de l'Alcaldia.

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell