Àrea de Contractació

L’Àrea de Contractació és la responsable de gestionar i tramitar els contractes signats per l’Ajuntament, tant els contractes del sector públic, regulats pel decret  legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel  qual s'aprova el text refòs de la Llei de contractes del sector públic, com els contractes patrimonials, regulats  per  la legislació patrimonial.

Els interessats a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi  trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris, com els plecs de clàusules administratives particulars, la informació essencial sobre el procediment concret, els terminis de presentació, l'estat de la situació de l'expedient i les dades de contacte per tenir més informació.

 

 

Contacte:

AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Regidoria de Secretaria
Pl. Vella, 1, 1r pis
Tel.: 977 16 64 94
Fax: 977 16 64 52

Enllaç amb Perfil del contractant

©2019 Ajuntament del Vendrell