Els contractes administratius es troben descrits a l’article 19 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). D’acord amb aquesta llei, són contractes administratius, sempre que estiguin subscrits per una administració, els següents:

- Contractes d’obres
- Contractes de concessió d’obra pública
- Contractes de gestió de serveis públics
- Contractes de subministrament
- Contractes de serveis
- Contractes de col·laboració entre el sector públic i el privat

L’Àrea de Contractació, a petició dels diferents departaments i serveis, inicia la preparació de l’expedient de contractació, redacta els plecs de clàusules i tramita tot el procés licitatori.

Tota la informació referent als procediments licitatoris es troba al web de l’Ajuntament, a l’apartat “Perfil del contractant”. Aquesta figura ha estat creada amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual.

©2019 Ajuntament del Vendrell