Sistema Intern d’Informació – Canal de denúncies.

Les comunicacions presentades a través del sistema intern d’informació es referiran a conductes dutes a terme en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament del Vendrell i de les entitats que integren el seu sector públic.

Poden presentar comunicacions al canal d’alertes les persones físiques que hagin obtingut informació en un context laboral o professional vinculat amb l’ajuntament del Vendrell i les entitats integrants del seu sector públic, comprenent en tot cas:

a) Els alts càrrecs i el personal directiu, determinats conforme a les normes d’organització de l’ajuntament.
b) El personal al servei de la Corporació Municipal.
c) El personal amb una relació laboral o estatutària ja finalitzada amb la Corporació, voluntaris, treballadors/es en períodes  de formació, o persones amb les quals la relació laboral no hagi començat i es trobin en procés de selecció.
d) Contractistes, subcontractistes i proveïdors, i qualsevol persona que treballi o hagi treballat per a, o sota la seva supervisió.

Les comunicacions presentades al canal d’alertes en cap cas comporten l’inici d’un procediment administratiu, ni tampoc tenen l’efecte de presentació al Registre municipal. A la persona que presenta la comunicació no li corresponen els drets de les persones interessades en el procediment administratiu.

Es podran acollir als mitjans de protecció que atorga el canal intern i la normativa d’aplicació les persones previstes en l’apartat anterior que presentin comunicacions relatives a:

     a) Accions o omissions que puguin constituir infraccions penals, o infraccions administratives greus o molt greus.
     b) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del Dret de la Unió Europea i/o afecti als seus interessos financers.

El sistema intern d’informació té per objectiu:

     - Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
     - Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs
       electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
     - Promoure la col·laboració entre l’ajuntament del Vendrell i les persones per avançar en la incorporació dels valors ètics en
       la gestió pública.
     - Reforçar els mecanismes de prevenció del frau en el si de la institució.

Les comunicacions formulades mitjançant aquest canal no es consideraran, en cap cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició, ni tampoc per formular davant l’Ajuntament consultes, suggeriments o incidències. En cas de que vulgueu formular una consulta podeu dirigir-vos a Instància genèrica, i si voleu formular una queixa o suggeriment, podeu fer-ho a través del tràmit Queixes suggeriments i propostes.

 

BotoEnvCanalDenuncies

©2019 Ajuntament del Vendrell