A més a més dels anuncis propis, al tauler d’anuncis físic també es fan públics els edictes i els anuncis elaborats per altres administracions públiques als efectes de fer públiques les notificacions a qualsevol interessat (persona física, persona jurídica...), en aplicació d’allò establert a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a la resta de normes que en són d’aplicació pel que fa a les notificacions.

©2019 Ajuntament del Vendrell