L’Ajuntament del Vendrell disposa d’un tauler d’anuncis físic en el qual es fan públics els edictes i els anuncis elaborats per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats municipals, d’acord amb allò establert a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a la resta de normes que en són d’aplicació pel que fa a les notificacions.

Aquest tauler està ubicat a les dependències del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC, plaça Vella, 1, bxs.).

Amb el desig d’apropar l’Administració als ciutadans i ciutadanes del municipi, l’Ajuntament del Vendrell ha habilitat una secció al seu web des d’on es poden consultar la majoria d’aquests anuncis.

Edictes

 

©2019 Ajuntament del Vendrell