L’Ajuntament del Vendrell disposa d’un tauler d’anuncis físic en el qual es fan públics els edictes i els anuncis elaborats per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i les societats municipals, d’acord amb allò establert a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com a la resta de normes que en són d’aplicació pel que fa a les notificacions.

Aquest tauler està ubicat a les dependències del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC, plaça Vella, 1, bxs.).

Amb el desig d’apropar l’Administració als ciutadans i ciutadanes del municipi, l’Ajuntament del Vendrell ha habilitat una secció al seu web des d’on es poden consultar la majoria d’aquests anuncis.

Edictes de Secretaria

Edictes d'Urbanisme

Edictes de Gestió Tributària

©2019 Ajuntament del Vendrell