Els contractes privats estan descrits a l’article 20 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). Els contractes subscrits per l’Ajuntament que tenen la consideració de privats són els que tenen per objecte els serveis compresos en la categoria 6 de l’annex II de la LCSP, la creació i la interpretació artística i literària o els espectacles compresos en la categoria 26 del mateix annex, la subscripció a revistes, les publicacions periòdiques i les bases de dades, les alienacions, els contractes de lloguer, etc.

©2019 Ajuntament del Vendrell