D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Re¬glament d'Organització, Funcionament i Règim Ju¬rídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concor¬dants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

 

RESOLC:

1r.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regi¬dors mu¬nicipals que s'esmenten i amb els efectes que contem¬pla l'article 43.5.b) del referit Reglament:

- Benet Jané Palau: Relacions institucionals i Sanitat.
- Joan Josep Nin Esteban: Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics.
- Joan Maria Diu Sagués: Règim Intern

2n.- Fer constar que l'Alcalde senyor Martí Carnicer Vidal manté la competència sobre l'àrea d'Hisenda.

3r.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri, als efectes de co¬neixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del ja esmentat Reglament d'organització.

4t.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.

5è.- Notificar el present decret a tots els regidors-delegats.

El Vendrell, 6 de juny de 2013

L'alcalde-President

Martí Carnicer Vida

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell