La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Cessió amb caràcter gratuït als Ajuntaments de Masllorenç i Bonastre , del 14,28% de la propietat del bé immoble municipal conegut amb el nom de "Castell de Montmell", per destinar-lo a Àrea Recreativa Forestal, un cop hagi adquirit la condició de bé patrimonial

Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s'ha de mantenir l'ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió.

 

Disposar que si el bé cedit no es destina a l'ús previst, o deixa d'estar afectat almateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d'aquest Ajuntament, i s'haurà d'estendre acta notarial de constatació de la no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l'Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns.

Es sotmet a informació pública, per un període de 30 dies, l'expedient de cessió gratuïta d'una 14,28% de la propietat del bé conegut amb el nom de Castell de Montmell. Aquesta informació es farà pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al Butlletí Oficial de la Província, com també al tauler d'edictes de l'Ajuntament. En cas que no es presentin al·legacions durant el període d'exposició pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'altra pronunciament corporatiu.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

El Vendrell, 27 de maig de 2013

L'alcalde-president,

Martí Carnicer Vidal

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell