Atès que per Decret d'Alcaldia número 1946/2011 es va delegar a la Regidora senyora Mª. Teresa Mercader Güell les competències de Neteja Viària, Parcs i Jardins i Cementiri.


Atès que resulta necessari delegar les competències sobre Neteja Viària a favor del Regidor senyor Jaume Domingo Planas.

 RESOLC:

1r.-Revocar la delegació de la Neteja Viària que fins ara ostentava la Regidora senyora Mª. Teresa Mercader Güell, en virtut del Decret d'Alcaldia número 1946/2011.

2n.-Delegar les competències en Neteja Viària a favor del Regidor senyor Jaume Domingo Planas, i amb els efectes que contempla l'article 43.5b del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 28 de novembre de 1986

3r.-Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que se celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del Reglament d'Organització.

4t.-Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.

5è.- Notificar el present Decret als Regidors-Delegats

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 3 d´agost de 2012.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell