MARTÍ CARNICER VIDAL, alcalde-president d'aquest Ajuntament, en ús de les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 4 d'abril de 1985 i pel 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

 

RESOLC

1r.- Nomenar al senyor Benet Jané Palau, com a membre de la Junta de Govern Local.

2n.- De la present resolució se'n donarà coneixe¬ment al ple a la primera sessió que celebri, notificant-la, a més, personalment al designat i es publicarà al "Butlletí Oficial de la Província", sense perjudici de la seva efectivitat del dia següent al de la present resolució, conforme s'indica al número 1 de l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'arti¬cle 52 4art. del Reglament d'Organització i Funciona¬ment de 28 de novembre de 1986.

El Vendrell, 6 de juny de 2013

L'alcalde-President

Martí Carnicer Vidal

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell