Vist l'escrit presentat en data 30 de setembre de 2014, per la Regidora senyora Elisabet Rodríguez de Castro, comunicant la decisió de no formar part de l'Equip de Govern d'aquest Consistori, a partir d'aquesta data.


Resol:
1r.- Revocar la delegació de les competències efectuades mitjançant Decret d'Alcaldia núm.
1946, de data 27 de desembre de 2011, a favor de la regidora senyora Elisabet Rodríguez
de Castro.


2n.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera
sessió que se celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del
Reglament d'Organització.


3r.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes
d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.


4t.- Notificar el present Decret a la interessada.
Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual
cosa en dono fe.


L'ALCALDE-PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

D'acord amb l'Ordre de 21 de desembre de l'any 1999 del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (BOE número 7, de data 8 de gener del 2000) que estableix una zona de reserva marítima a Masia Blanca.

Es fa públic per a general coneixement que està totalment prohibit realitzar la pesca de qualsevol tipus des del port de Coma-ruga fins a la platja del Francàs, inclòs el riuet.

A la resta de la platja i d'acord amb el Pla d'Usos de les platges aprovat per l'estiu del 2014, segons Decret 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa, l'horari permès per a la pesca marítima recreativa amb canya serà el següent:

Període comprès des de l'1 de maig fins al 30 de setembre

PROHIBIDA LA PESCA EN HORARI DIÜRN (llum solar)

AUTORITZADA ÚNICAMENT EN HORARI NOCTURN

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament (aid) de l'alumnat d'ensenyament obligatori al municipi del Vendrell per al curs 2011-2012 i el curs 2012-2013.

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de vint dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP. Aquest mateix Anunci es publicarà a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2014, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'ordenança d'administració electrònica

En compliment del tràmit d'informació pública, l'acord esmentat es pot consultar a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9:30 hores i les 14:00 hores durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al BOP i al DOGC. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari de Tarragona, a la web i al tauler d'edictes de l'ajuntament.

MARTÍ CARNICER VIDAL, alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

 

RESOLC

1r.- Nomenar al senyor Benet Jané Palau primer tinent d'alcalde.

MARTÍ CARNICER VIDAL, alcalde-president d'aquest Ajuntament, en ús de les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 4 d'abril de 1985 i pel 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

 

RESOLC

1r.- Nomenar al senyor Benet Jané Palau, com a membre de la Junta de Govern Local.

D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Re¬glament d'Organització, Funcionament i Règim Ju¬rídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concor¬dants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

 

RESOLC:

1r.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regi¬dors mu¬nicipals que s'esmenten i amb els efectes que contem¬pla l'article 43.5.b) del referit Reglament:

- Benet Jané Palau: Relacions institucionals i Sanitat.
- Joan Josep Nin Esteban: Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics.
- Joan Maria Diu Sagués: Règim Intern

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Cessió amb caràcter gratuït als Ajuntaments de Masllorenç i Bonastre , del 14,28% de la propietat del bé immoble municipal conegut amb el nom de "Castell de Montmell", per destinar-lo a Àrea Recreativa Forestal, un cop hagi adquirit la condició de bé patrimonial

Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s'ha de mantenir l'ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell