D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Re¬glament d'Organització, Funcionament i Règim Ju¬rídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concor¬dants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

 

RESOLC:

1r.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regi¬dors mu¬nicipals que s'esmenten i amb els efectes que contem¬pla l'article 43.5.b) del referit Reglament:

- Benet Jané Palau: Relacions institucionals i Sanitat.
- Joan Josep Nin Esteban: Policia Municipal, Contractació i Serveis Jurídics.
- Joan Maria Diu Sagués: Règim Intern

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Cessió amb caràcter gratuït als Ajuntaments de Masllorenç i Bonastre , del 14,28% de la propietat del bé immoble municipal conegut amb el nom de "Castell de Montmell", per destinar-lo a Àrea Recreativa Forestal, un cop hagi adquirit la condició de bé patrimonial

Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta anys el termini mínim durant el qual s'ha de mantenir l'ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió.

La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la desafectació d'una 14,28% part del bé demanial consistent en ½ proindivisa de l'immoble anomenat "Castell de Montmell" qualificat com a bé demanial, actualment adscrit al servei públic d'àrea recreativa forestal , inscrit a l'Inventari de Béns amb el núm.68 de l'epígraf I.2.a) .

 

Atès que per Decret d'Alcaldia número 1946/2011 es va delegar a la Regidora senyora Mª. Teresa Mercader Güell les competències de Neteja Viària, Parcs i Jardins i Cementiri.


Atès que resulta necessari delegar les competències sobre Neteja Viària a favor del Regidor senyor Jaume Domingo Planas.

Atès que en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 14 de desembre de 2011, la senyora Elisabet Rodriguez de Castro, va prendre possessió del càrrec de Regidora d'aquest Ajuntament.

Atès que resulta necessari redistribuir les delegacions a favor de les Regidores del grup municipal del Partit Popular
Vist l'escrit presentat pel Regidor del grup municipal del Partit Popular, el senyor Ricard Jovani González, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament.

D'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

Vist l'escrit presentat pel Regidor del grup municipal del Partit Popular, senyor Ricard Jovani Gonzàlez, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament.

D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concordants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

Vist l’escrit presentat pel Regidor del grup municipal del Partit Popular, senyor Ricard Jovani González, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Atès que, resulta necessari designar un Regidor en la Junta de Govern Local, en substitució del senyor Ricard Jovani González,

©2019 Ajuntament del Vendrell