La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2014, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Universitari del Baix Penedès.

Per mitjà del present anunci, es fa avinent que la Junta del Patronat Municipal de Promoció Econòmica, en sessió ordinària celebrada el 17 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:

1r.- Aprovar la creació del Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Promoció Econòmica a partir del seu Registre de Justificants el qual serà gestionat per l'àrea d'Intervenció i entrarà en funcionament com a tal a partir del 15 de gener de 2015.

Així mateix, la mateixa Junta ha aprovat declarar el servei e-FACT, del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, Punt general d'entrada de les factures electròniques del Patronat Municipal de Promoció Econòmica.

Es disposa la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina Web i al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament del Vendrell.

 

El Vendrell, 17 de desembre de 2014.

 

El president,

Martí Carnicer Vidal

 

pdf Anunci del Patronat Municipal de Promoció Econòmica

Per miitjà del present anunci, es fa avinent que la Junta del Patronat Municipal Auditori Pau Casals, en sessió ordinària celebrada el 17 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:

1.-Aprovar la creació del Registre Comptable de factures del Patronat Municipal Auditori Pau Casals a partir del seu Registre de Justificants el qual serà gestionat per l'àrea d'Intervenció i entrarà en funcionament com a tal a partir del 15 de gener de 2015.

Així mateix, la mateixa Junta ha aprovat declarar el servei e-FACT, del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, Punt general d'entrada de les factures electròniques del Patronat Municipal Auditori Pau Casals.

Es disposa la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina web i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament del Vendrell.

 

El Vendrell, 18 de desembre de 2014.

 

La secretària,

Alba Martí Gonzàlez

 

pdf Anunci

 

Per mitjà del present anunci, es fa avinent que la Junta del Patronat Municipal de Serveis Culturals, en sessió ordinària celebrada el 17 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:

1r.- Aprovar la creació del Registre Comptable de factures del Patronat Municipal de Serveis Culturals a partir del seu Registre de Justificants el qual serà gestionat per l’àrea d’Intervenció i entrarà en funcionament com a tal a partir del 15 de gener de 2015.

Per mitjà del present anunci, es fa avinent que la Junta del Patronat Municipal d’Esports en sessió ordinària celebrada el 17 de desembre de 2014, ha adoptat el següent acord:

1r.- Aprovar la creació del Registre Comptable de factures del Patronat Municipal d’Esports a partir del seu Registre de Justificants el qual serà gestionat per l’àrea d’Intervenció i entrarà en funcionament com a tal a partir del 15 de gener de 2015.

Havent-se detectat un error de transcripció en el Decret d'Alcaldia núm. 680, de data 13
d'octubre de 2014.


Vist el Decret d'Alcaldia núm. 643/2014, de data 1 d'octubre de 2014, de revocació de delegació de les competències a favor de la regidora Elisabet Rodríguez de Castro.


D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concordants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament, RESOLC:


1r.- Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia núm. 680, de data 13 d'octubre de 2014, per error de transcripció.

2n.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regidors municipals que s'esmenten i amb els efectes que contempla l'article 43.5.b) del referit Reglament:


-Kenneth Martínez Molina: Transport i Mobilitat.
-Sergio Teruel Rosario: Via Pública.


3r.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del ja esmentat Reglament d'organització.


4t.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.


5è.- Notificar el present decret a tots els regidors-delegats.


Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual
cosa en dono fe.


L'ALCALDE-PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell