MARTÍ CARNICER VIDAL, alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

 

RESOLC

1r.- Nomenar al senyor Benet Jané Palau primer tinent d'alcalde.

2n.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple de la Corporació a la propera sessió que celebri, notificant-la, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.

El Vendrell, 6 de juny de 2013

L'alcalde-President

Martí Carnicer Vidal

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell