Havent-se detectat un error de transcripció en el Decret d'Alcaldia núm. 680, de data 13
d'octubre de 2014.


Vist el Decret d'Alcaldia núm. 643/2014, de data 1 d'octubre de 2014, de revocació de delegació de les competències a favor de la regidora Elisabet Rodríguez de Castro.


D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concordants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament, RESOLC:


1r.- Deixar sense efecte el Decret d'Alcaldia núm. 680, de data 13 d'octubre de 2014, per error de transcripció.

2n.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regidors municipals que s'esmenten i amb els efectes que contempla l'article 43.5.b) del referit Reglament:


-Kenneth Martínez Molina: Transport i Mobilitat.
-Sergio Teruel Rosario: Via Pública.


3r.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del ja esmentat Reglament d'organització.


4t.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.


5è.- Notificar el present decret a tots els regidors-delegats.


Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual
cosa en dono fe.


L'ALCALDE-PRESIDENT, LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell