La Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de maig de 2013, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la desafectació d'una 14,28% part del bé demanial consistent en ½ proindivisa de l'immoble anomenat "Castell de Montmell" qualificat com a bé demanial, actualment adscrit al servei públic d'àrea recreativa forestal , inscrit a l'Inventari de Béns amb el núm.68 de l'epígraf I.2.a) .

 

 

Es sotmet a informació pública durant un termini de 15 dies hàbils l'expedient per a la desafectació del bé demanial descrit a l'acord anterior. En cas que no es presentin al·legacions durant el període d'exposició pública, el present acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'altra pronunciament corporatiu

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

El Vendrell, 27 de maig de 2013

L'alcalde-president,

Martí Carnicer Vidal

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell