Bases generals

Bases generals que regeixen els processos selectius de l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms

Enllaç a tràmits municipals (informació i descàrrega de sol·licituds)

 

*Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure, per a la provisió amb caràcter interí d’un lloc de treball de DUI A2 del Patronat Municipal Hospital Asil, i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de juny al 16 de juliol de 2024, ambdós inclosos. 

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC 

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs de mèrits i entrevista, per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliar de serveis C2 de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament del Vendrell. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats fase concurs i entrevista, i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió amb caràcter interí d’una plaça vacant d'enginyer/a A1 de l'Ajuntament del Vendrell, amb adscripció al lloc de treball de tècnic/a especialista de platges.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del concurs-oposició

Resolució de recurs d'alçada i proposta de nomenament

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la creació d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a superior en Dret A1, per a nomenaments temporals de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements pràctics

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió temporal d’un lloc de tècnic/a especialista A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure, per a la provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de Recursos Humans A2 de l'Ajuntament del Vendrell. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats fase d'oposició

Resultats del concurs-oposició, i proposta de nomenament

 

 

*Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs, per a la creació d’una borsa de treball de la categoria d’auxiliars de geriatria C2 del Patronat Municipal Hospital Asil.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball en la categoria d'administratiu/iva C1 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat defintiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements pràctics

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure, per a la provisió d’un lloc de treball de Diplomat Universitari en Infermeria A2 del Patronat Municipal Hospital Asil i creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la constitució d'una borsa de treball en la categoria de tècnic/a superior en Dret A1, per a nomenaments temporals de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases reguladores BOPT

Extracte convocatòria DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements pràctics

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició i mitjançant promoció interna, per a la provisió definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na de serveis econòmics A2 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats del concurs-oposició i proposta de nomenament

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió temporal d’un lloc de tècnic/a especialista A1 en el marc del projecte finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència provinent del Fons Europeu NextGenerationEU.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova coneixements pràctics

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la provisió temporal d’un lloc de tècnic/a especialista A1, en la categoria d’Enginyer/a, i constitució d’una borsa de treball. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Declaració convocatòria deserta

 

*Convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a de gestió A2, mitjançant concurs de mèrits, entre el personal funcionari de carrera de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Llistat de persones admeses

Resultats finals provisió del lloc

 

*Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball d'administratiu/va de gestió C1, mitjançant concurs de mèrits, entre el personal funcionari de carrera de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Llistat de persones admeses

Resultats finals provisió dels llocs

 

*Convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a especialista A2, mitjançant concurs de mèrits, entre el personal funcionari de carrera de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Llistat de persones admeses

Resultats finals provisió del lloc

 

*Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de cap d'unitat administrativa C1, mitjançant concurs de mèrits, entre el personal funcionari de carrera de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Llistat de persones admeses

Resultats finals provisió dels llocs

 

*Convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de cap de servei A2, pel sistema de lliure designació, entre funcionaris/àries de carrera que actualment siguin tècnic/ques del mateix grup i subgrup de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Llistat de persones admeses

Resultats finals provisió dels llocs

 

*Convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, per a la provisió en propietat de 13 places d'agent de la Policia Local, i la constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admisió i declaració jurada

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Esmena error transcripció ubicació prova coneixements generals

Resultats prova coneixements català

Resultats prova coneixements generals

Solucions test coneixements generals

Revisió al·legacions prova coneixements generals

Resultats prova d'aptitud física

Revisió al·legacions prova d'aptitud física

Resultats prova coneixements específics

Solucions test coneixements específics

Revisió al·legacions prova coneixements específics

Anunci obertura termini presentació mèrits

Resultats prova psicotècnica

Resultats valoració de mèrits i qualificació final

Resolució impugnacions contra prova física

Revisió al·legacions valoració de mèrits

Resultats prova mèdica i proposta nomenament en pràctiques

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a superior en psicologia A1, i la constitució d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés

Resultats prova de català

Resultats prova coneixements pràctics

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu, amb caràcter d'urgència, per a la creació d'una borsa de treball complementària d'agents interins de la policia local de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·liciuds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admissió i declaració jurada

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Calendari previst del procés selectiu

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés

Resultats prova coneixements

Resultats definitius prova coneixements

Solucions respostes test (definitiu)

Resultats prova d'aptitud física

Resultats prova psicotècnica i entrevista

Resultats fase de concurs i establiment de la borsa

 

 *Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició i mitjançant promoció interna, per a la provisió definitiva d’una plaça de sergent de la policia local de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admissió i declaració jurada

Esmena error de transcripció del temari

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions test coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats prova adequació psicoprofessional

Resultats valoració mèrits i qualificació final

Resultats prova mèdica

Resultats fase final i proposta de nomenament

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball complementària d’arquitectes A1, per a nomenaments temporals de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements pràctics

Resultats fase concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball complementària per a nomenaments temporals de tècnic/a d'administració general A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats fase concurs i establiment de la borsa

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a de gestió A2 de l’Ajuntament del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la provisió de 2 llocs de treball de Cap d’Unitat Administrativa, mitjançant concurs de mèrits, entre personal funcionari de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Sol·licitud d'admissió específica

Llistat d'admesos i exclosos, i convocatòria entrevista personal

Resultats finals del concurs

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant mobilitat horitzontal, de tres places d'agent de la Policia Local del Vendrell, i la constitució d'una borsa de reposició.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admissió i declaració jurada

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova coneixements professionals

Resultats prova psicotècnica

Resultats valoració de mèrits i qualificació final

Resolució d'al·legació baremació de mèrits

Resultats prova mèdica i proposta nomenament en pràctiques

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant concurs oposició lliure, de sis places d'agent de la Policia Local del Vendrell, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria BOPT

Termini inscripcions DOGC

Sol·licitud d'admissió i declaració jurada

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Convocatòria del primer exercici

Resultats prova de cultura general

Resultats definitius prova de cultura general

Solucions test cultura general (definitiu)

Esmena d'error material en taula barem prova física

Resultats prova d'aptitud física

Resolució d'al·legacions contra prova física

Resultats prova de coneixements específics

Solucions test coneixements específics (definitiu)

Resultats definitius prova coneixements específics

Resultats prova psicotècnica

Resultats valoració de mèrits i qualificació final

Rectificació d'error en valoració de mèrits i qualificació final

Resolució d'al·legació baremació de mèrits

Resultats prova mèdica i proposta nomenament en pràctiques

 

*Convocatòria del procés selectiu per a l'adscripció temporal, mitjançant comissió de serveis, de quatre places d'agent de la Policia Local del Vendrell, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d’auxiliars de geriatria per a cobrir amb caràcter temporal vacants i/o suplències del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Declaració responsable Covid'19

Resultats prova de català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'agents interins C2 per a la temporada d'estiu i per cobrir vacants sobrevingudes a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases convocatòria DOGC

Termini inscripcions BOPT

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Calendari proves procés selectiu

Declaració responsable Covid'19

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Resultats definitius prova de coneixements

Solucions test coneixements (definitiu)

Resultats prova d'aptitud física

Convocatòria entrevista de contrast

Resultats prova d'adequació psicoprofessional i constitució de la borsa

Resultats finals del procés selectiu

   

*Convocatoria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ves C2 de l'Ajuntament del Vendrell. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Declaració responsable Covid'19

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Resultats prova pràctica

Resultats prova de català

Convocatòria data entrevista personal

Resultats definitius prova de coneixements

Resultats finals del concurs-oposició

Esmena concurs i resultats definitius de la borsa de treball

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments temporals de tècnic/a d'administració general A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a nomenaments temporals d’arquitecte/a A1 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de professor/a de llenguatge musical, de l’Escola Municipal de Musica Pau Casals de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del concurs-oposició

Actualització de la borsa de treball (febrer 2021)

 

*Convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a de turisme de l’Ajuntament del Vendrell, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova pràctica

Resultats prova personal, i puntuacions finals del concurs oposició

 

*Convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball complementària d'agents interins C2 per a la temporada d'estiu i per cobrir vacants sobrevingudes a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Calendari proves procés selectiu

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Esmena resultats prova de coneixements

Resultats prova d'aptitud física

Resultats prova d'adequació psicoprofesional i constitució de la borsa

Resultats revisió mèdica

Resultats finals del procés selectiu

Actualització borses de treball agent (març 2021)

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats exercici pràctic

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'educadors/es socials A2 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català

Resultats exercici pràctic

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball d'arquitecte/a A1 per cobrir interinament programes temporals, acumulacions de tasques, vacants i substitucions temporals de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de coneixements

Solucions respostes test

Declaració convocatòria deserta

 

*Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball complementària d'auxiliars de geriatria per a substitucions o cobrir vacants de llocs de treball sobrevingudes del personal de plantilla del Patronat Municipal Hospital Asil del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d'admesos i exclosos, i nova data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de tècnic/a A2, amb adscripció als Serveis Públics, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, d’una plaça amb reserva de guia-administratiu/va de la plantilla de personal laboral de la Fundació Pública Municipal Deu Font, i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català i prova teòrica

Resultats prova pràctica

Resultats finals del concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura, amb caràcter interí per substitució, de la plaça de director/a esportiu/va A1 de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell i la creació d'una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del procés selectiu

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d'una plaça de Diplomat Universitari en Infermeria vacant a la plantilla de personal laboral del Patronat Municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador del Vendrell, i la creació d’una borsa de treball.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova català

Resultats finals concurs-oposició

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’una plaça de tècnic/a A1 dels Serveis Econòmics, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases 

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Solucions preguntes test

Resultats prova coneixements

Resultats prova pràctica, i puntuacions finals concurs-oposició

 

 

Oferta d'ocupació de l'Eina

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de llocs de treball de personal tècnic A2 per al Programa d'experienciació laboral, en el marc del projecte subvencionat “Treball als Barris 2023” (TTB-006/23) atorgat a l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: del 31 de gener al 27 de febrer de 2024, ambdós inclosos (FINALITZAT)

Bases

Instància

Llistat admesos i exclosos Projecte Dinamitzador casal jove

Llistat admesos i exclosos Projecte Entorn TIC

Llistat admesos i exclosos Projecte Formació d'adults

Llistat admesos i exlcosos Projecte Joves amb idees al Barri

Convocatòria entrevista Dinamitzador/a casal jove

Convocatòria entrevista Dinamitzador/a Entorn TIC

Convocatòria entrevista Dinamitzador/a Formació d'adults

Convocatòria entrevista Dinamitzador/a Joves amb idees al Barri

Resultats procés selectiu Dinamitzador/a casal jove

Resultats procés selectiu Dinamitzador/a Entorn TIC

Resultats procés selectiu Dinamitzador/a Formació d'adults

Resultats procés selectiu Dinamitzador/a Joves amb idees al Barri

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de llocs de treball de tècnics/ques A2 de l'Ajuntament del Vendrell, en el marc de la convocatòria per a l'any 2023 projecte "Treball a les comarques".

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat admesos i exclosos Annex 1 Tècnic/a coordinació

Llistat admesos i exclosos Annex 2 Tècnic/a prospecció

Llistat admesos i exclosos Annex 3 Tècnic/a orientació

Llistat admesos i exclosos Annex 4 Tècnic/a captació inversió

Resultats procés selectiu Annex 1 Tècnic/a coordinació

Resultats procés selectiu Annex 2 Tècnic/a prospecció

Resultats procés selectiu Annex 3 Tècnic/a orientació

Resultats procés selectiu Annex 4 Tècnic/a captació inversió

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2022” (TTB-002/22) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Declaració jurada

Resum vida laboral

Llistat admesos i exclosos dinamitzador/a comercial

Llistat admesos i exclosos dinamitzador/a juvenil

Llistat admesos i exclosos dinamitzador/a noves tecnologies

Resultats prova de català dinamitzador/a noves tecnologies

Convocatòria entrevista dinamitzador/a comercial

Convocatòria entrevista dinamitzador/a juvenil

Convocatòria entrevista dinamitzador/a noves tecnologies

Resultats procés selectiu dinamitzadors comercials

Resultats procés selectiu dinamitzadors juvenils

Resultats procés selectiu dinamitzadors noves tecnologies

 

*Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de llocs de treball de tècnics/ques A2 de l'Ajuntament del Vendrell, en el marc de la convocatòria per a l'any 2022 projecte "Treball a les comarques".

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Llistat d'admesos i exclosos. Annex 1

Llistat d'admesos i exclosos. Annex 2

Llistat d'admesos i exclosos. Annex 3

Llistat definitiu d'admesos i exclosos. Annex 1

Llistat definitiu d'admesos i exclosos. Annex 2

Resultats prova de català

Resultats prova pràctica. Annex 1

Resultats prova pràctica. Annex 2

Resultats prova pràctica. Annex 3

Resultats procés selectiu. Annex 1

Resultats procés selectiu. Annex 2

Resultats procés selectiu. Annex 3

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2021” (TTB-016/21) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Declaració jurada

Resum vida laboral

Llistat d'admesos i exclosos dinamitzadors/es comercial

Llistat d'admesos i exclosos dinamitzador/a juvenil

Llistat d'admesos i exclosos dinamitzadors/es noves tecnologies

Resultats prova català dinamitzadors/es comercial

Resultats prova català dinamitzador/a juvenil

Convocatòria entrevista dinamitzadors/es comercial

Convocatòria entrevista dinamitzador/a juvenil

Convocatòria entrevista dinamitzadors/es noves tecnologies

Resultats finals selecció dinamitzadors/es comercial

Resultats finals selecció dinamitzador/a juvenil

Resultats finals selecció dinamitzador/es noves tecnologies

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal subvencionat per cobrir un lloc de tècnic/a prospector/a laboral AODL A2 de l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova pràctica de caràcter professional

Resultats finals selecció prospector/a laboral

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2020” (TTB-08/20) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Declaració jurada

Resum vida laboral

Admesos i exclosos peons manteniment

Admesos i exclosos auxiliars comerç

Convocatòria entrevistes admesos peó manteniment

Convocatòria entrevistes admesos auxiliar comerç

Seleccionats peons manteniment

Seleccionats auxiliars comerç

 

*Convocatoria del procés selectiu per a la provisió de caràcter temporal de plans d’ocupació subvencionats per la Diputació de Tarragona per a la realització d’accions que fomentin la reactivació econòmica i ocupacional del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès derivada de la COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància programa 1

Instància programa 2

Instància programa 3

Instància programa 4

Llistat admesos. Programa 1. Dinamitzador/a comercial

Llistat admesos. Programa 1. Dinamitzadors/es en noves tecnologies

Llistat admesos. Programa 1. Orientadors/es laborals

Llistat admesos. Programa 1. Prospector/a laboral

Llistat admesos. Programa 2. Educadors/es de carrer

Llistat admesos. Programa 3. Tècnic/a de Borsa d'habitatge

Llistat admesos. Programa 4. Tècnic/a de Recursos Humans

Llistat seleccionats. Programa 1. Dinamitzador/a comercial

Llistat seleccionats. Programa 1. Dinamitzadors/es en noves tecnologies

Llistat seleccionats. Programa 1. Orientadors/es laborals

Llistat seleccionats. Programa 1. Prospector/a laboral

Llistat seleccionats. Programa 2. Educadors/es de carrer

Llistat seleccionats. Programa 3. Tècnic/a de Borsa d'habitatge

Llistat seleccionats. Programa 4. Tècnic/a de Recursos Humans

 

*Convocatòria del procediment de selecció de personal corresponent al projecte “Treball als barris 2019” (TTB-018/19) atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos dinamitzadors tecnologies

Admesos i exclosos educadors carrer

Admesos i exclosos auxiliars comerç

Admesos i exclosos peons manteniment

Convocatòria entrevista dinamitzadors tecnologies

Convocatòria entrevista educadors carrer

Llistat seleccionats dinamitzadors tecnologies

Llistat seleccionats educadors carrer

Llistat seleccionats peons manteniment

Resultats prova català auxiliars comerç

Convocatòria entrevista auxiliars comerç

Llistat seleccionats auxiliars comerç

 

*Convocatòria de selecció de personal administratiu per a la realització de justificacions econòmiques en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Admesos i exclosos, i convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria admesos prova pràctica

Resultats prova pràctica

Llistat seleccionats administratiu/va justificacions econòmiques

 

*Convocatòria de selecció de personal docent pel desenvolupament d'accions de formació en programes ocupacionals atorgats a l'Ajuntament del Vendrell 2019.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Instància

Oferta docent logística comercial i gestió del transport

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent logística comercial

Oferta docent administració i gestió

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent administració i gestió

Oferta docent comerç i màrqueting

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent comerç i màrqueting

Oferta docent prevenció riscos laborals i medi ambient i igualtat

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent prevenció riscos laborals

Oferta docent imatge i so

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent imatge i so

Oferta docent programa de joves

Admesos i exclosos

Convocatòria prova català

Resultats prova català

Convocatòria entrevista 1

Convocatòria entrevista 2

Llistat seleccionats docent programa de joves

Oferta docent anglès A2 i B1

Admesos i exclosos

Convocatòria entrevista

Llistat seleccionats docent anglès A2 i B1

 

* Convocatòria de selecció de personal d'un auxiliar administratiu, mitjançant concurs oposició lliure, per a la realització de la campanya de renda 2018 de l'Ajuntament del Vendrell.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat admesos i exclosos Auxiliar administratiu Renda 2018

Llistat seleccionat Auxiliar administratiu Renda 2018

 

 

Ofertes de treball de Societats Limitades Municipals

 

EL VENDRELL COMUNICACIÓ, SL

 

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir, mitjançant lliure designació, el lloc de treball de gerència. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 de juny al 25 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Bases BOPT

Extracte DOGC

 

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter laboral indefinit, d'un lloc de treball de redactor/a.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases BOPT

Termini DOGC

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats prova de català i proves pràctiques

Resultats finals del concurs-oposició, i proposta de contractació 

 

Convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a, per a contratacions temporals. 

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llista provisional d'admesos i exclosos

Resultats prova de català

Convocatòria prova pràctica i entrevistes

Resultats finals i borsa de treball

 

Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura del lloc de treball de gerent.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat -PROCÉS SUSPÈS-

Bases

Llista provisional d’admesos i exclosos

Resultats prova de català

Convocatòria prova pràctica i entrevistes

 

Convocatòria del procés selectiu d’una oferta de treball de redactor/a i constitució d’una borsa de treball de redactor/a.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases

Llistat d'admesos i exclosos, i convocatòria prova de català

Resultats prova de català

Convocatòria prova pràctica

Resultats prova pràctica i convocatòria test i entrevista

Resultats finals i borsa de treball

 

Convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria lliure de selecció d'un lloc de redactor/a

Llistat d'admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals selecció redactor/a, i constitució de la borsa de treball

 

 

PROSCENI EL VENDRELL, SL

 

Convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per a la provisió, mitjançant un contracte laboral indefinit, d'un lloc de treball de tècnic/a de gestió.

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases DOGC

Termini BOPT

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultats finals del concurs

 

Convocatòria de selecció d'un lloc d'auxiliar administratiu/va

Termini de presentació de sol·licituds: finalitzat.

Bases de la convocatòria de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va

Llistat admesos i exclosos, i data d'inici del procés selectiu

Resultat prova de català i convocatòria d'entrevistes

Resultats finals i constitució de la borsa treball

 

OFERTES DE TREBALL D'AIGÜES DE TOMOVÍ

Administratiu de l'Àrea de Contractació - finalitzat

Tècnic responsable de gestió sanitària - finalitzat

Oficial de brigada - finalitzat

Llista provisional d’admesos i exclosos

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell