Vist l'escrit presentat pel Regidor del grup municipal del Partit Popular, senyor Ricard Jovani Gonzàlez, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament.

D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concordants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

RESOLC:

1r-Delegar les regidories de via pública i mobilitat a la Regidora, senyora M. Teresa  Mercader Güell.

2n-Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del ja esmentat Reglament d'organització.

3r.-Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.

4t.-Notificar la present resolució a la persona interessada.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 d´octubre de 2011.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell