Vist l’escrit presentat pel Regidor del grup municipal del Partit Popular, senyor Ricard Jovani González, en el qual manifesta la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Atès que, resulta necessari designar un Regidor en la Junta de Govern Local, en substitució del senyor Ricard Jovani González,

Resolc:

1r.-Nomenar a la Regidora, senyora M. Teresa Mercader Güell, com a membre de la Junta de Govern Local, en substitució del Regidor, senyor Ricard Jovani González.

2n.-Donar coneixement d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.

3r.-Notificar la present resolució a la part interessada i publicar-la al Butlletí Oficial de la Província.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 d´octubre de 2011.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell