DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 1219/2011

BENET JANÉ PALAU, alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986
 

RESOLC:

1r.- Nomenar tinents d'alcalde les regidores i els regidors següents:

1r.- Martí Carnicer Vidal
2n.- Ricard Jovani González
3r.- Jaume Piñol Mercader

2n.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple de la Corporació a la propera sessió que celebri, notificant-la, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president davant meu, la Secretària General, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 de juny del 2011.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell