DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 1217/2011

BENET JANÉ PALAU, alcalde-president d'aquest Ajuntament, en ús de les atribucions conferides per l'article 23 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local de 4 d'abril de 1985 i pel 52 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986,

RESOLC:
 

1r.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta alcaldia, estarà formada per 7 regidores i regidors, nombre no superior al terç del nombre legal dels mateixos i que a continuació s'indiquen:

Sr. Martí Carnicer Vidal

Sr. Abert Solé Galí

Sra. Laia Gomis Ortíz

Sr. Jaume Domingo Planas

Sr. Joan M. Diu Sagués

Sr. Ricardo Jovani González

Sr. Jaume Piñol Mercader

2n.- La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:

a) L'assistència permanent a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega, i que a continuació s'expressen:

D'acord amb allò que disposa l'article 53.3 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, delegar en la Comissió de Govern les atribucions següents:

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dintre dels límits de la seva competència, reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de la proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

i) Acordar el nomenament i sancions del personal de la corporació, excepte les que impliquin separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals.

o) Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de
sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

q) L'adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislación patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, com també l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

r) Concedir llicències, a excepció de les llicències d'obres menors.

s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.

u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

3r.- La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària els dilluns a les 19 hores.

4r.- De la present resolució se'n donarà coneixement al ple a la primera sessió que celebri, notificant-la, a més, personalment als designats i es publicaran al "Butlletí Oficial de la Província", sense perjudici de la seva efectivitat del dia següent al de la present resolució, conforme s'indica al número 1 de l'article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i l'article 52 4art. del Reglament d'Organització i Funcionament de 28 de novembre de 1986.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president davant meu, la Secretària General, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 de juny del 2011.

 

 

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell