DECRET DE L'ALCALDIA 
NÚM. 1218/2011
 
D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concordants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,


RESOLC:   

1r.- Formular les delegacions que es detallen, a favor dels regidors municipals que s'esmenten i amb els efectes que contempla l'article 43.5.b) del referit Reglament:

- Martí Carnicer Vidal: Relacions institucionals i Sanitat

- Joan Josep Nin Esteban: Règim interior

- Kenneth Martínez Molina: Educació i Ocupació

- Albert Solé Galí: Cultura

- Hermini Caballero Ábalos: Serveis Socials

- Eva Moreno Pujol: Ciutadania

- Laia Gomis Ortíz: Urbanisme

- Joan Maria Diu Sagués: Policia Municipal i Hisenda

- Jaume Escarré Juncosa: Protecció civil i Promoció econòmica, Enllumenat i Aigües

- Àngels Turdiu Monaterio: Turisme i platges

- Jaume Domingo Planas: Convivència i civisme i Gestió de residus

- Sergi Teruel Rosario: Esports

- M. Teresa Mercader Güell: Neteja viària, Parcs i Jardins i Transport públic

- Ricard Jovani González: Via pública i mobilitat.

- Jaume Piñol Mercader: Medi ambient i sostenibilitat.

2n.- Delegar a favor de la regidora d'urbanisme i obres públiques, senyora Laia GomisOrtíz, l'atorgament de les llicències d'obres menors.

3r.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del ja esmentat Reglament d'organització.

4t.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.

5è.- Notificar el present decret a tots els regidors-delegats.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 de juny de 2011.

 

DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 1270/2011

D'acord amb allò que disposa l'article 43.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic, de 28 de novembre de 1986, i altres concordants, amb remissió a l'article 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, fent aplicació d'allò que determina l'article 44 de l'esmentat reglament,

RESOLC:

1r.- Formular les delegacions de les regidories de comerç a la senyora Àngels Turdiu Monasterio i al senyor Jaume Escarré Juncosa i la de promoció econòmica a la senyora Àngels Turdiu Monasterio, amb els efectes que contempla l'article 43.5.b del referit Reglament, quedant de la següent manera:

-Àngels Turdiu Monasterio: Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i Platges.

-Jaume Escarré Juncosa: Promoció Econòmica, Comerç, Protecció Civil, Enllumenat i Aigües.

2n.- Disposar que d'aquesta resolució se'n doni compte al Ple de l'Ajuntament a la primera sessió que celebri, als efectes de coneixement, tal com ho estableix l'article 44.4 del ja esmentat Reglament d'organització.

3r.- Disposar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província als efectes d'allò que disposa l'article 44.3 del ROF.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president, davant meu la secretària accidental, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 4 de juliol de 2011.

Ajuntament

©2019 Ajuntament del Vendrell