Els establiments alimentaris han de crear, aplicar i mantenir procediments eficaços de control per garantir la producció d'aliments segurs, d'acord amb els principis en els quals es basa el sistema Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC).

El sistema APPCC permet identificar, avaluar i controlar perills significatius per a la innocuïtat dels aliments. Els prerequisits són les pràctiques i les condicions necessàries per garantir la seguretat alimentària. Aquest sistema engloba aspectes com ara:

01.Pla de control de l’aigua  

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/alimprereq1.pdf

02.Pla de neteja i desinfecció

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/alimprereq2.pdf

03.Pla de control de plagues i altres animals indesitjables

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/alimprereq3.pdf

04.Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/alimprereq4.pdf

05.Pla de control de proveïdors

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/alimprereq5.pdf

06.Pla de traçabilitat

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/alimprereq6.pdf

07.Pla de control de les temperatures

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/salimtemper.pdf

08.Pla de manteniment d’instal·lacions, equips i estris

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/salimantenim.pdf  

09.Pla de controls dels al·lèrgens

 http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/salimallerg.pdf

10.Pla de control de subproductes

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2155/salimsubprod.pdf

 

©2019 Ajuntament del Vendrell