El Decret 90/2008, de 22 d'abril, constitueix el marc legal pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, i estableix els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques. La seva finalitat és protegir la salut tant dels seus usuaris com dels seus treballadors.

Correspon als ajuntaments l'autorització sanitària de funcionament dels establiments i de les instal·lacions no estables de tatuatge, pírcing i micropigmentació que s'ubiquin al seu terme municipal. Així mateix, s’encarrega de l'exercici de les competències de vigilància i control en aquesta matèria. La documentació que cal presentar és la següent:

Pdf. Sol·licitud d’autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

La concessió d’aquesta autorització està subjecta al pagament d’una taxa d’acord amb l’Ordenança fiscal número 9.

Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/esguiatatoo.pdf

©2019 Ajuntament del Vendrell