Els preus públics són contraprestacions pecuniàries que se satisfan per la prestació de serveis o la realització d’activitats efectuades en règim de dret públic quan, prestant-se també aquests serveis o activitats pel sector privat, siguin de sol·licitud voluntària per part dels ciutadans.

©2019 Ajuntament del Vendrell