Les contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en l'obtenció d'un benefici per a l’obligat tributari o d'un augment de valor dels seus béns com a conseqüència de la realització d'obres públiques o de l'establiment o ampliació de serveis públics. L’establiment d’aquestes contribucions és potestatiu i, normalment, les estableixen les hisendes locals. Seria el cas d’unes obres de pavimentació d’un carrer que beneficiessin de forma especial uns veïns determinats.

©2019 Ajuntament del Vendrell