Constitueix el fet imposable de la taxa per recollida d’escombraries la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida domiciliària d'escombraries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis. També constitueix el fet imposable de la taxa el tractament i l’eliminació de brossa i dels residus.

Estaran obligats a pagar aquesta taxa  les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que siguin propietaris o arrendataris o mitjançant qualsevol altre títol, dels habitatges i els locals situats en llocs, places, carrers, o vies públiques en què el servei es realitzi.

Serà substitut del contribuent el propietari dels habitatges o locals, en el qual podran  repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

Per a més informació, es pot consultar la web Tramits i gestions o trucar al telèfon 977 16 64 00.

 

©2019 Ajuntament del Vendrell