El departament de Gestió Tributària és un organisme local que du a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic, és a dir, els tributs del municipi del Vendrell.

©2019 Ajuntament del Vendrell