L’IBI és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. El fet imposable està constituït per la titularitat dels següents drets sobre aquests immobles:

  • D'una concessió administrativa
  • D'un dret real de superfície
  • D'un dret real d'usdefruit
  • Del dret de propietat

Han de pagar aquest IBI els titulars dels drets anteriors i en el mateix ordre. És a dir, el propietari haurà de pagar l’impost sempre que no existeixin concessionaris, superficiaris o usufructuaris.

En el cas de transmissió, el nou titular ha de pagar l’IBI a partir de l’any següent de la data d’adquisició, excepte si es pacta en el contracte d’ambdues parts.

Cal tenir en compte que els deutes pendents per aquest impost poden ser exigits al nou propietari. Per això, abans d’adquirir un immoble és aconsellable demanar informació sobre possibles deutes per IBI. En la nova redacció de la Llei, els notaris estan obligats a demanar aquesta informació i han d’advertir els compradors en aquest sentit.

Enllaç amb tramits i gestions

 

Telèfons de contacte: 977 16 64 10

 

©2019 Ajuntament del Vendrell