CONVOCATÒRIES

ACTES

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ SEGONS LEGISLATURA

 

Consell Territorial de la Mobilitat (CTM) -Creació i regulació

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix a l’art. 9.5 la possibilitat que en el procés d’elaboració dels plans de mobilitat urbana resti garantida la participació d’un consell territorial de la mobilitat.

Els consells territorials de mobilitat es defineixen com els òrgans de consulta i participació dels ciutadans i dels diferents agents representatius dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria. Així mateix, s’estableix que “la composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han d’ésser determinats per l’ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit”.

L'Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària de 19 de març de 2013, va pendre l'acord de creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, i va aprovar el Reglament de funcionament, tots dos acords publicats al BOPT de Tarragona núm.78 del 4 d'abril de 2013:

Creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell 

 

PROCÉS PARTICIPATIU i resum d'accions prèvies desenvolupades per a l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, amb la col.laboració del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell.

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

 

©2019 Ajuntament del Vendrell