L’Ajuntament del Vendrell va constituir el passat dia 3 de juny de 2013 el Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell (CTM) com a plataforma de trobada i com a instrument regulador de la relació entre l’administració municipal, les empreses, les entitats i els ciutadans del Vendrell en el debat i la presa de decisions en matèria de mobilitat. Veure presentació informativa i noticia

Consell Territorial de la Mobilitat-Grups de treball 

Es van realitzar durant els mesos de juny i juliol, i novembre-desembre de 2013, tres sessions de participació amb cadascun dels cinc grups de treball.

Durant gener, febrer i març de 2014 es van portar a terme diverses convocatòries per la celebració de sessions participatives amb els cinc grups de treball. Desde finals de març i el mes d'abril es van portar a terme les sessions conjuntes de treball entre grups per a debatre les propostes comunes

Índex de propostes debatudes pels grups de treball del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Consell Territorial de la Mobilitat-Reunions en plenari prèvies a l'aprovació del PMU

El dia 18 de desembre de 2013 es va celebrar la primera reunió del plenari del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell. Veure presentació i notícia

El dia 14 de maig de 2014 es va realitzar la segona reunió del plenari del Consell Territorial de la mobilitat del Vendrell per a la validació dels documents del Pla de Mobilitat del Vendrell. Veure notícia

El dia 16 de març de 2015 es va realitzar la tercera reunió del plenari del Consell Territorial de la mobiitat del Vendrell, on aquest va conèixer les modificacions incorporades al pla de mobilitat urbana, d'acord a la normativa vigent.

Un cop superat el període d'exposició pública, en sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.28 de 11 de febrer de 2016

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

Fitxes de propostes de sessions realitzades amb els grups de treball

Debat del document de treball del Pla de Mobilitat Urbana - D4 Propostes

Mobilitat a peu

Propostes debatudes

A peu 1.02.01

A peu 1.02.02 

A peu 1.03.01

A peu 1.03.02

A peu 1.04.01

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

A peu 1.01.01

Mobilitat en bicicleta

Propostes debatudes

En bicicleta 2.01.02

En bicicleta 2.01.03

En bicicleta 2.01.04

En bicicleta 2.01.05

En bicicleta 2.02.01

En bicicleta 2.03.01

En bicicleta 2.04.01

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

En bicicleta 2.01.01

 

Mobilitat en transport públic

Propostes debatudes

Transport públic 3.01.01

Transport públic 3.01.02

Transport públic 3.02.01

Transport públic 3.02.02

Transport públic 3.03.01

Transport públic 3.04.01

Transport públic 3.04.02

Transport públic 3.04.03

Transport públic 3.04.04

Transport públic 3.05.01

Transport públic 3.06.01

Transport públic 3.06.02

Transport públic 3.06.03

Transport públic 3.06.04

Transport públic 3.06.05

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

 Transport públic 3.01.03

Mobilitat en vehicle privat i aparcament

Propostes debatudes

Vehicle privat i aparcament 4.01.01

Vehicle privat i aparcament 4.01.04

Vehicle privat i aparcament 4.01.05

Vehicle privat i aparcament 4.01.06

Vehicle privat i aparcament 4.01.07

Vehicle privat i aparcament 4.01.08

Vehicle privat i aparcament 4.02.01

Vehicle privat i aparcament 4.02.02

Vehicle privat i aparcament 4.03.01

Vehicle privat i aparcament 4.03.02

Vehicle privat i aparcament 4.04.01

Vehicle privat i aparcament 4.04.02

Vehicle privat i aparcament 4.04.03

Vehicle privat i aparcament 4.05.01

Vehicle privat i aparcament 4.05.02

Vehicle privat i aparcament 4.05.03

Vehicle privat i aparcament 4.05.04

Vehicle privat i aparcament 4.05.05

Vehicle privat i aparcament 4.05.06

Vehicle privat i aparcament 4.05.07

Vehicle privat i aparcament 4.05.08

Propostes a debatre en sessió conjunta (veure apartat final)

Vehicle privat i aparcament 4.01.02

Vehicle privat i aparcament 4.01.03

Altres actuacions

Propostes debatudes

Altres actuacions 5.01.01

Altres actuacions 5.01.02

Altres actuacions 5.02.01

Altres actuacions 5.02.02

Altres actuacions 5.03.01

Altres actuacions 5.03.02

Altres actuacions 5.03.03

Altres actuacions 5.03.04

Altres actuacions 5.04.01

Altres actuacions 5.04.02

Altres actuacions 5.04.03

Altres actuacions 5.05.01

Altres actuacions 5.06.01

Altres actuacions 5.06.02

Altres actuacions 5.06.03

Altres actuacions 5.07.01

 Sessions conjuntes entre grups-propostes debatudes

Fitxes 1.01.01 - 1.03.01 - 4.01.03 - 2.01.01 - 3.01.03 - 4.01.02 - 3.01.03 - 4.01.04

_________________________________________________________________________

 

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2015

Es va superar el periode d'exposició pública del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020 sense al.legacios. Es van rebre els informes favorables preceptius de l'òrgan ambiental de referència de la Generalitat i l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona.

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.28 de 11 de febrer de 2016

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2014

El Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, en sessió plenària del 14 de maig de 2014, va validar el document del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020. Per Decret d'Alcaldia 310/2014, de 27 de maig de 2014 es va portar a terme l'Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Segons la legislació ambiental, i per tal de continuar el tràmit, la documentació del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020 va ser sotmesa a exposició pública.

Publicació BOPT núm.128 de 4 de juny de 2014.

Publicació DOGC núm.6662 de 11 de juliol de 2014. 

Un cop superat el periode d'exposició pública del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020, l'Ajuntament del Vendrell es troba en fase de resolució d'al.legacions per a la redacció definitiva del document i la seva tramitació, segons la normativa vigent.

Procés participatiu

Un cop finalitzat el procés de participació ciutadana amb els grups de treball del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, el 14 de maig de 2014 es va celebrar la segona reunió del plenari del consell, per a la validació del document del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell. Veure notícia

Prèviament, entre gener i abril de 2014 es va portar a terme la convocatòria per la celebració de sessions participatives amb els cinc grups de treball. Entre març i abril es van debatre en sessions conjuntes les propostes comunes.  

  

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2013

Pacte per la mobilitat del Vendrell

El dia 19 de març de 2013 l'Ajuntament del Vendrell va aprovar en sessió ordinària la renovació de l'acord del Pacte per la mobilitat del Vendrell

Creació, reglament i constitució del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

El mateix dia 19 de març de 2013 l'Ajuntament del Vendrell va aprovar en sessió ordinària la creació i el reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell.

El dia 3 de juny de 2013 es va portar a terme la constitució del Consell Territorial de la mobilitat del Vendrell. Es va realitzar una presentació informativa la seva composició i funcionament i es va convidar a la participació a la ciutadania, per tal d'iniciar el procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana. Veure Noticia

Procés participatiu

Es van realitzar durant els mesos de juny i juliol, i novembre-desembre de 2013 tres sessions de participació amb els diferents grups de treball.

El dia 18 de desembre de 2013 es va celebrar la primera reunió del plenari del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell. Veure presentació i notícia

PMU DEL VENDRELL - RESUM 2012

Presentació de l'inici de la fase participativa

El dia 27 de setembre de 2012, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, es va presentar l'inici de la fase participativa del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell, en la qual es va demanar la participació dels vilatans en la seva elaboració

Vegeu la presentació del PMU

©2019 Ajuntament del Vendrell