NOTA INFORMATIVA:

Des del dia 9 de novembre de 2023, l’Ajuntament del Vendrell no pot tramitar comunicacions d’activitats d’establiments d’ús turístic fins que no es modifiqui el planejament urbanístic  d’acord amb el nou Decret Llei 3/2023 de 7 de desembre de mesures urgents sobre el règim urbanístic  dels habitatges d'ús turístic (DOGC el 08/11/2023, núm. 9036).

Per consegüent, i fins la finalització del canvi en el planejament urbanístic,  no s’admetrà a tràmit cap nova comunicació.

Què és i per a què serveix?

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris de l’habitatge.
Mitjançant la realització d'aquest tràmit el propietari inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.
L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat.

Quins documents s’han de presentar?

Formulari d’Iniciar l’activitat d’habitatge d’ús turístic

Quina normativa regeix?

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 3669 publicat el 03/07/2002)
Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 8195 publicat el 06/08/2020)
Ordenança Fiscal número 13: Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Quin preu té?

200 € per alta, baixa o modificació de dades segons l’Ordenança Fiscal número 13.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

Com i on es pot presentar?

Telemàticament al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

On es pot trobar més informació?

Per poder saber com està l’expedient podeu trucar al 977166448 o enviar un correu electrònic a activitatselvendrell@elvendrell.net

 

 

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Per informació i tramitació cliqueu aquí

 

 

Què és i per a què serveix?

Per poder ocupar la via pública amb la construcció o el muntatge d’un quiosc de l’ONCE (Organització Nacional de Cecs Espanyols) s’ha de sol·licitar un permís a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

El permís l’ha de sol·licitar directament l’ONCE i l’ha de sol·licitar com a institució.

Quins documents s’han de presentar?

Al moment

1. Sol·licitud general.
2. Document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de situació (el facilita el SAC)

En resoldre’s la sol·licitud:
1. Acreditació de la concessió o autorització administrativa.
2. Plànol de situació i descriptius (plantes i alçats) visats i signats per un tècnic competent en edificació.
3. Assumpció d’obres d’un tècnic competent en edificació (signat i visat).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (PGOUM)

Quin preu té?

Un cop es resolgui la sol·licitud, s’informarà a la persona interessada de la documentació que cal que aporti i si ha de satisfer algun import.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
Resolució de la Junta de Govern local

Quins serveis hi intervenen?

Departament d’Urbanisme

Observacions

ONCE
Direcció Administrativa de Tarragona
Rambla Vella, 10 -  43003 Tarragona
Tel.: 977 25 09 55

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Actualment, només paguen Impost d'Activitats Econòmiques aquelles persones físiques o jurídiques que facturen 1 milió d'euros anuals o més. No obstant això, tothom qui vulgui exercir una activitat (obrir un establiment, posar unes oficines, etc) ha de tenir la declaració de l'alta censal a Hisenda.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui tenir, donar de baixa, o declarar qualsevol canvi d'una activitat.

Quins documents s’han de presentar?

Aquelles empreses que no facturin 1 milió d'euros net anual, han de fer la declaració de l'alta censal a Hisenda.
Les empreses que facturin 1 milió d'euros net anuals han de fer l'alta a BASE (Gestió d'Ingressos Locals).
Les baixes i les variacions d'elements tributaris es tramiten totes a BASE.

Quina normativa regeix?

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. (BOE, 9-març-2004)
- Ordre HAC/2572/2003, de 10 de setembre, s'aprova el model 840 de Declaració de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica. (BOE, 18-setembre-2003)
- Reial Decret 1041/2003, de 1 d'agost, s'aprova el Reglament pel qual es regulen determinats censos tributaris i es modifiquen altres normes relacionades amb la gestió de l'Impost sobre Actividats Econòmiques. ( BOE, 5-setembre-2003 )
- Ordre HAC/85/2003, de 23 de gener, es determinen els supòsits en els quals els subjectes passius de l'Impost sobre Activitats Econòmiques han de presentar una comunicació en relació amb l'import net de la seva xifra de negocios i s'aprova el model de dita comunicació. (BOE, 28-gener-2003)
- Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, s'aproven les tarifes i la instru

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

BASE (Diputació de Tarragona)
C. de Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 66 01 29

AGÈNCIA ESTATAL DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
Rambla Nova, 93-95
Tarragona

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis hi intervenen?

BASE.
Agència Estatal d'Administració Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

El lloc de pagament, si la liquidació no indica el contrari, és a Base.

Les quotes dels epígrafs són per a tot l'Estat i estan establertes per Hisenda.

 

 

Què és i per a què serveix?

Tot negoci genera un rebut d'escombraries comercials a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular d'un negoci i/o activitat ubicat/da al municipi, o qualsevol persona que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Tramitació al mateix Ajuntament quan es liquida la llicència d'obertura, cal especificar els m2 del local.

1. Sol·licitud general (en el cas de prorratejos).
2. Original i fotocòpia de la declaració de l'alta censal a Hisenda (imprès 036).
3. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
5. Original i fotocòpia del rebut de l'IBI, escriptura o contracte de lloguer del local.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

El mòdul es liquida per unitat i any, aplicant-se les tarifes segons l'epígraf de l'activitat i els metres quadrats del local.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Quina documentació es lliura?

1. Liquidació.
2. Si s'escau, còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

- Formen part d'un padró i les dades provenen de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

- Les altes són prorratejables, és a dir, es pagaran a partir del trimestre en què causen l'alta censal (imprès 036).

- Les baixes són prorratejables, és a dir, a partir del trimestre que ha causat baixa de l'IAE, si ja ha pagat el rebut de tot l'any, té dret al retorn dels trimestres no vençuts. Hauran de portar la baixa censal (imprès 036).

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell