La compulsa és el resultat d'una operació d'acarament que permet constatar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original.

Si la compulsa o acarament és realitzada per la persona encarregada de rebre documents en l'oficina de registre, no intervé la fe pública.

Per contra, l'acarament de documentació pròpia de l'Ajuntament del Vendrell que els particulars demanen, rep el nom de còpia autèntica, té valor probatori ple sobre els fets o actes que descriu i és realitzada pel funcionari/a del registre general de documents.

L'Ajuntament del Vendrell només pot efectuar compulses en els casos següents:

  • Compulses de documents que els particulars han de presentar a través del Registre de l'Ajuntament del Vendrell (independentment de l'administració a la que vagin dirigides).
  • Compulses (còpies autèntiques) de documents de l'Ajuntament del Vendrell que requereixen els particulars.
  • Compulses (còpies autèntiques) de documents municipals, a instància de particulars, per a presentar a administracions alienes a l'Ajuntament del Vendrell.

L'Ajuntament del Vendrell no pot fer compulses de documents no municipals que els particulars hagin de presentar fora del propi Ajuntament. En aquests casos la compulsa haurà de ser efectuada per un notari o per l'organisme oficial que hagi de rebre la documentació.

©2019 Ajuntament del Vendrell