Sistema Intern d’Informació – Canal de denúncies.

Les comunicacions presentades a través del sistema intern d’informació es referiran a conductes dutes a terme en l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament del Vendrell i de les entitats que integren el seu sector públic.

Poden presentar comunicacions al canal d’alertes les persones físiques que hagin obtingut informació en un context laboral o professional vinculat amb l’ajuntament del Vendrell i les entitats integrants del seu sector públic, comprenent en tot cas:

a) Els alts càrrecs i el personal directiu, determinats conforme a les normes d’organització de l’ajuntament.
b) El personal al servei de la Corporació Municipal.
c) El personal amb una relació laboral o estatutària ja finalitzada amb la Corporació, voluntaris, treballadors/es en períodes  de formació, o persones amb les quals la relació laboral no hagi començat i es trobin en procés de selecció.
d) Contractistes, subcontractistes i proveïdors, i qualsevol persona que treballi o hagi treballat per a, o sota la seva supervisió.

Les comunicacions presentades al canal d’alertes en cap cas comporten l’inici d’un procediment administratiu, ni tampoc tenen l’efecte de presentació al Registre municipal. A la persona que presenta la comunicació no li corresponen els drets de les persones interessades en el procediment administratiu.

Es podran acollir als mitjans de protecció que atorga el canal intern i la normativa d’aplicació les persones previstes en l’apartat anterior que presentin comunicacions relatives a:

     a) Accions o omissions que puguin constituir infraccions penals, o infraccions administratives greus o molt greus.
     b) Qualsevol acció o omissió que pugui constituir infracció del Dret de la Unió Europea i/o afecti als seus interessos financers.

El sistema intern d’informació té per objectiu:

     - Fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques en la gestió pública.
     - Afavorir que es compleixin els principis o regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs
       electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la present disposició.
     - Promoure la col·laboració entre l’ajuntament del Vendrell i les persones per avançar en la incorporació dels valors ètics en
       la gestió pública.
     - Reforçar els mecanismes de prevenció del frau en el si de la institució.

Les comunicacions formulades mitjançant aquest canal no es consideraran, en cap cas, un instrument per a l’exercici del dret de petició, ni tampoc per formular davant l’Ajuntament consultes, suggeriments o incidències. En cas de que vulgueu formular una consulta podeu dirigir-vos a Instància genèrica, i si voleu formular una queixa o suggeriment, podeu fer-ho a través del tràmit Queixes suggeriments i propostes.

 

BotoEnvCanalDenuncies

La compulsa és el resultat d'una operació d'acarament que permet constatar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original.

Si la compulsa o acarament és realitzada per la persona encarregada de rebre documents en l'oficina de registre, no intervé la fe pública.

Per contra, l'acarament de documentació pròpia de l'Ajuntament del Vendrell que els particulars demanen, rep el nom de còpia autèntica, té valor probatori ple sobre els fets o actes que descriu i és realitzada pel funcionari/a del registre general de documents.

L'Ajuntament del Vendrell només pot efectuar compulses en els casos següents:

  • Compulses de documents que els particulars han de presentar a través del Registre de l'Ajuntament del Vendrell (independentment de l'administració a la que vagin dirigides).
  • Compulses (còpies autèntiques) de documents de l'Ajuntament del Vendrell que requereixen els particulars.
  • Compulses (còpies autèntiques) de documents municipals, a instància de particulars, per a presentar a administracions alienes a l'Ajuntament del Vendrell.

L'Ajuntament del Vendrell no pot fer compulses de documents no municipals que els particulars hagin de presentar fora del propi Ajuntament. En aquests casos la compulsa haurà de ser efectuada per un notari o per l'organisme oficial que hagi de rebre la documentació.

©2019 Ajuntament del Vendrell