Cartells:

1- Cartell conforme l'establiment disposa de Fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia de la Generalitat de Catalunya:
versió per emplenar manualment
versió autoemplenable
model imprimible

per a més informació cliqueu aquí

2- Cartells per aplicació de la nova Llei del tabac. Per a més informació cliqueu aquí

3- Retolació sobre la venda d'alcohol. Per a més informació cliqueu aquí

Per a qüestions lingüístiques:

Consorci per a la Normalització Lingüística
Oficina de Català del Vendrell
Carretera de Santa Oliva, 27-35
43700 El Vendrell
977 64 00 15
elvendrell@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat

Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell dóna permís als comerciants per posar jardineres a la via pública, davant dels comerços.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol comerciant.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general indicant la superfícies que es voldria ocupar.
2. Document d'identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

Per l’ocupació del domini públic amb jardineres, pals i altres elements per la reserva del domini públic, es liquidarà segons dels metres lineals de via pública que s’ocupin.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)
Autorització general

 

 

 

Què és i per a què serveix?

La llicència municipal d'activitats és l'autorització o títol habilitant que atorga l'Ajuntament del Vendrell per permetre l'exercir l'activitat a la persona sol·licitant.
La llicència municipal d'activitats és el règim d'intervenció administrativa per aquelles activitats que no es regeixen per alguna de les següents normatives:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
LLei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/

però que han d'obtenir una llicència municipal d'activitats atès que ho requereix la seva normativa específica (exe. centres de culte, ludoteques, jocs i apostes, instal·lacions esportives, estacions de telefonia mòbil, de radioaficionat, circulació de vehicles-trens turístics, casetes de venda de material de pirotècnia...) o les ordenances municipals (rètols publicitaris a solars, taxis, venda ambulant...), o bé són activitats que no estan regulades per cap tipus de normativa específica.
Cliqueu a la relació d'activitats per veure quines activitats se'ls requereix obtenir la preceptiva llicència municipal d'activitats en funció de la seva superfície construïda, l'emplaçament o l'aforament, segons s'escaigui.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de Llicència municipal d'activitats
2. Original del document d'identitat de la persona física o jurídica del sol·licitant.
3. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Fotocòpia de qualsevol document on hi hagi la referència cadastral de l'immoble o solar (per exemple rebut de l'IBI, escriptura...). Es pot obtenir una fitxa de consulta descriptiva i gràfica al web de la Seu electrònica del cadastre
5. Fotocòpia de la liquidació de la taxa de llicència municipal d'activitats.
6. Fotocòpia del contracte de lloguer o escriptura de propietat.
7. La documentació exigida per la normativa específica o per les ordenances municipals.
8. Projecte tècnic d'activitat amb estudi mediambiental signat per un tècnic competent. Una còpia escrita i un CD en format electrònic.
El projecte tècnic ha de justificar, com a mínim, el compliment de la normativa en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi, d'utilització, d'accessibilitat, de salubritat, de prevenció i control mediambiental, de mobilitat, de prevenció i control de la legionel·losis i de seguretat industrial (electricitat, emmagatzematge de productes combustibles, químics i/o perillosos, aparells a pressió, aparells d'elevació, instal·lacions frigorífiques, instal·lacions de protecció contra incendis..., segons s'escaigui).
Per saber el contingut mínim que ha de contenir un projecte d'activitats amb memòria ambiental cliqueu aquí.
En cas de no portar el projecte visat caldrà aportar:
- Número de col·legiat i col·legi professional al qual pertany el/la tècnic/a
- Certificat del col·legi conforme el/la tècnic/a autor del treball no es troba inhabilitat, emès amb una antiguitat no superior a 3 mesos.
- Justificant conforme disposa d'una pòlissa de responsabilitat civil adequada a l'entitat del treball que està assumint i està al corrent de pagament de la pòlissa.
9. Document acreditatiu de la designació, per part del titular de l'activitat, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
10. Autoritzacions i títols habilitats expedits per aquelles altres Administracions en el supòsit d'ocupar, utilitzar o afectar béns de domini públic (exe. Carreteres, ferrocarril, abocament a llera pública, a mar...) o afectacions a serveis d'interès públic (exe. xarxes elèctriques, de gas, d'aigua...)
11. Informe de Prevenció d'Incendis a emetre per la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Regió d'Emergència de Tarragona (article 22 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer), si s'escau.

*Documentació específica per la sol·licitud de llicència municipal de taxi:

A) Sol·licitud d'autorització de traspàs de llicència de servei urbà de taxi del municipi del Vendrell (amb vehicle a afectar al servei aportat per l'adquirent):

1. Sol·licitud conjunta de traspàs de llicència signada pel titular (trametent) i adquirent demanant autorització per a la transmissió de la llicència, en una mateixa sol·licitud, amb identificació de llicència a traspassar i de vehicle a aportar per l'adquirent de la llicència, indicant la matrícula, model i color de vehicle.
2. Fotocòpia del DNI, ITV, fitxa tècnica i permís de circulació vigents de l'anterior titular i/o vehicle. Fotocòpia de DNI vigent del sol·licitant. Fotocòpies ITV, fitxa tècnica i permís de circulació vigents del vehicle aportat per l’adquirent de la llicència. Als documents d'ITV i permís de circulació ha de constar ben clar que el vehicle aportat és un vehicle de servei públic, destinat al servei de taxi (Art. 24.1 i 24.3). En cas d’un vehicle de més de 5 places, s’ha d’atendre a les disposicions de l’Art.24.4.
3. Fotocòpia del permís de conduir i certificat habilitant definitiu de la Generalitat de Catalunya en vigor de l’adquirent de la llicència (Art.15).
4. Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos determinats per la legislació vigent (Art.24.1) a nom del titular i respecte del vehicle aportat per l’adquirent.
5. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona de l'adquirent de la llicència.
6. Certificat corresponent expedit per la marca comercial, acreditant la data de fabricació del vehicle.
7. Sol·licitud d'autorització de transport interurbà (sol·licitar permís per poder sortir fora del terme municipal).
8. Declaració responsable per sol·licitar autorització de traspàs de llicència de servei urbà de taxi del municipi del Vendrell (amb vehicle a afectar al servei aportat per l'adquirent).
9. Declaració responsable TAXI Vendrell-traspàs llicència sense vehicle


B) Sol·licitud autorització de traspàs de llicència de servei urbà de taxi del municipi del Vendrell (amb vehicle afecte al servei aportat pel trametent de la llicència):
1. Sol·licitud conjunta de traspàs de llicència signada pel titular (trametent) i adquirent demanant autorització per a la transmissió de la llicència amb el mateix vehicle afecte a la llicència a una mateixa sol·licitud, amb identificació de llicència a traspassar i de vehicle afecte a la llicència, indicant la matrícula, model i color de vehicle.
2. Fotocòpia del DNI, ITV vigent del vehicle, fitxa tècnica i permís de circulació vigents del titular de la llicència (Art.24.1 i Art.24.3)
3. Fotocòpia del DNI, permís de conduir i certificat habilitant definitiu de la Generalitat de Catalunya en vigor de l’adquirent de la llicència (Art.15)
4. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona de l'adquirent de la llicència.
5. Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos determinats per la legislació vigent (Art.24.1) a nom de l'adquirent i respecte del vehicle aportat pel trametent.
6. Fotocòpia d’informe de vehicle emès per la Direcció General de Tràfic, per tal de certificar la situació administrativa del vehicle a transmetre (el que està adscrit inicialment a la llicència). Principalment per la comprovació de les càrregues o gravàmens que impedeixin la transmissió del vehicle adscrit a la llicència de taxi que es pretén transmetre.
7. Sol·licitud d'autorització de transport interurbà (sol·licitar permís per poder sortir fora del terme municipal).
8. Declaració responsable per sol·licitar autorització de traspàs de llicència de servei urbà de taxi del municipi del Vendrell (amb vehicle afecte al servei aportat pel trametent de la llicència).
9. Declaració responsable TAXI Vendrell-traspàs llicència amb vehicle

C) Sol·licitud autorització de renovació de vehicle afecte al servei urbà de taxi del municipi del Vendrell:
1. Sol·licitud de canvi de vehicle signat pel titular de la llicència, indicant la matrícula, model i color del vehicle actualment afecte a la llicència i del vehicle substitut.
2. Fotocòpia de l'ITV, fitxa tècnica i permís de circulació vigents de l'anterior vehicle.
3. Fotocòpia del DNI vigent del titular de la llicència; fotocòpies d'ITV, fitxa tècnica i permís de circulació del nou vehicle. Als documents d’ITV i permís de circulació ha de constar ben clar que el vehicle substitut és un vehicle de servei públic, destinat al servei de taxi (Art. 24.1 i 24.3). En cas d’un vehicle de més de 5 places, s’ha d’atendre a les disposicions de l’Art.24.4.
4. Fotocòpia del permís de conduir i certificat habilitant definitiu de la Generalitat de Catalunya en vigor del titular de la llicència.
5. Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos determinats per la legislació vigent (Art.24.1) a nom del titular i respecte del vehicle substitut.
6. Fotocòpia de la declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona del titular de la llicència.
7. Fotocòpia de l'autorització de transport VT vigent (transport interurbà), emès pel Servei Territorial de Transports de Tarragona.
8. Certificats corresponents expedits per les marques comercials, acreditant la data de fabricació dels dos vehicles.
9. Declaració responsable per sol·licitar autorització de renovació de vehicle afecte al servei urbà de taxi del municipi del Vendrell.
10.Declaració responsable TAXI Vendrell-renovació vehicle

*Documentació específica per la sol·licitud de llicència municipal de rètols publicitaris:
1. Croquis amb les mides (alçada i amplada) del rètol, text que incorporarà, color de les lletres i color de fons.
2. Croquis de la ubicació del rètol sobre façana o en la finca amb indicació de les distàncies sobre el terra i respecte a edificacions veïnes.
3. Fotomuntatge fotogràfic de l'emplaçament del rètol sobre la façana o finca a instal·lar.
4. Fotomuntatge fotogràfic del rètol vista des de diversos punts del vial.
5. Memòria tècnica descriptiva sobre les característiques del rètol i el seu emplaçament: material, tipus de lluminositat, mides, espessor, tipus d'ancoratge en façana o d'estructura sobre el terra, text que conté el rètol, color de les lletres, color de fons.
*Nota: Aquesta llicència és diferent al permís que dóna l'Ajuntament als establiments per instal·lar un rètol a la façana del local.

Per a qüestions lingüístiques:

Consorci per a la Normalització Lingüística
OC del Vendrell
Av. de les Escoles, 19
43700 El Vendrell
977 66 10 52
elvendrell@cpnl.cat
www.cpnl.cat

*Documentació específica per la sol·licitud de llicència municipal de taules, cadires i tendals que ocupen la via pública:
1. Croquis en planta de l'espai on s'ubicaran les taules, cadires i tendals en la via púbica, amb les mides d'aquest espai (alçada i amplada), amb indicació de l'espai lliure que queda per la circulació de persones per la vorera.
2. Croquis de la ubicació del rètol sobre façana o en la finca amb indicació de les distàncies sobre el terra i respecte a edificacions veïnes.
3. Memòria tècnica descriptiva de l'ocupació de la via pública: nombre de taules, cadires, para-sols i tendals, dimensions de les taules, dimensions de l'espai total que ocupa en la via pública, espai que es deixa pel trànsit de vianants, establiment de restauració a qui va destinat les taules i cadires.
4. Sol·licitud per ocupar la via pública amb una terrassa

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)
- Normativa específica (relació no exhaustiva):
Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.
Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques.
Llei 15/1985, de 20 de març, del joc.
Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxera.
Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions
Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
- Ordenances municipals:
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic.
Ordenança de mercats de venda no sedentària.
Ordenança de les activitats publicitàries.
LLei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. http://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/

- Reglament del servei urbà de taxi del municipi del Vendrell.

Quin preu té?

El que estableixen les Ordenances Fiscals: Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM).

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

El termini màxim per atorgar o denegar una llicència municipal d'activitats serà la que determini la normativa sectorial o les ordenances municipals, i en cap cas serà superior a un mes i mig.
En cas de no rebre notificació de què la llicència municipal d'activitats ha estat atorgada, s'entén per desestimada la sol·licitud.
Si la documentació lliurada presenta deficiències que cal esmenar, el termini de resposta romandrà interromput des de la data de la notificació de les deficiències a l'interessat fins al lliurament per part del titular de les esmenes.
Que si en el termini de 20 dies des de la notificació no presenta esmenes, és procedirà a caducar l'expedient i arxivar les actuacions.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria, Negociat d'Establiments.
Negociat d'Urbanisme.

On es pot trobar més informació?

Certificat de compatibilitat urbanística

Observacions

Es recomana que abans de redactar el projecte d'activitats amb estudi ambiental el titular realitzi consulta al Negociat d'Urbanisme sobre la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic vigent. En cas contrari, un cop presentada la sol·licitud de llicència municipal d'activitats per l'interessat, el Negociat d'Activitats, d'ofici, sol·licitarà al Negociat d'Urbanisme mitjançant informe intern sobre la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic vigent. Si fos desfavorable, es denegarà la llicència d'activitats i s'arxivaran les actuacions, sense dret a la devolució de l'import de la taxa.
No es podrà iniciar les obres d'edificació o de reforma o bé iniciar l'exercici de l'activitat fins obtenir la corresponent llicència municipal d'activitats.
Un cop atorgada la llicència municipal d'activitats, però abans d'iniciar l'activitat, el tècnic director d'execució del projecte d'activitat haurà de presentat un Certificat d'Inici d'Activitats segons model normalitzat.
Un cop atorgada la llicència municipal d'activitats, però abans d'iniciar l'activitat, s'ha de lliurar l'Acta de Comprovació en matèria d'incendis a realitzar per una Entitat col·laboradora de l'Administració (article 25 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer), si s'escau.

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

 

 

Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Per informació i tramitació cliqueu aquí

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell