Què és i per a què serveix?

El Registre  Mercantil Central de Madrid porta el control del registre de les societats. Quan es vol donar nom a una societat s'ha de comprovar que no hi hagi cap altra empresa o societat que estigui inscrita amb el mateix nom.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol dels possibles socis.

Quins documents s’han de presentar?

Aquest tràmit no es pot realitzar a l'Ajuntament. Per qualsevol aclariment cal trucar al Registre Mercantil Central de Madrid.

En quines dates es pot fer?

Indeterminat.

Com i on es pot presentar?

Registro Mercantil Central de Madrid
C/ Príncipe de Vergara, 94
28006 Madrid
Telèfon 91 563 12 52

Temps de resposta

Indeterminat.

On es pot trobar més informació?

* L’Eina – Espai empresarial: Servei d’informació (ajudes i subvencions), assessorament i formació per la creació d’empreses i per empreses en funcionament. Tel. 900338833; espaiempresarial@leina.org; Camí Reial, 13-17 43700-El Vendrell.

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís per poder repartir publicitat al municipi, tant a les bústies com pel carrer.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física i/o jurídica que tingui un negoci i vulgui fer-ne publicitat repartint prospectes per les cases o pel carrer.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
5. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Fulla mostra de publicitat.
4. Cal indicar: Qui són, temps de durada del repartiment i número de cartells a repartir.
5. Taxa corresponent sempre i quan l'establiment no sigui del Vendrell.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de les activitats publicitàries
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

1. Cartells, pancartes, banderoles i rètols lluminosos col·locats sobre façanes i/o tanques en terrenys de domini públic:
Estaran exemptes les pancartes i cartells que realitzin les organitzacions polítiques i les associacions benèfiques de caràcter públic o privat.

2. Per a la intervenció de la publicitat repartida en mà, es liquidarà per cada centenar de cartells o fracció a distribuir:
Els establiments que siguin del Vendrell no pagaran, només hauran de comunicar-ho a l'Ajuntament i deixar una mostra de la publicitat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

15 dies (aprox.)

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Quina documentació es lliura?
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?
Departament d'Activitats.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Queixes o reclamacions pel repartiment de publicitat a les bústies

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament als establiments per instal·lar un rètol a la façana del local.

Qui ho pot demanar?

El titular d'un establiment.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
5. Croquis amb les mides del rètol i el contingut.
6. Si el rètol va enganxat a la paret i aquesta paret és d'un bloc de pisos, s'haurà d'adjuntar una autorització de tots els veïns o de la comunitat de propietaris.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de les activitats publicitàries.
- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (article 32.3 i primer apartat de la Disposició Transitòria Segona): "La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial".
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Per a qüestions lingüístiques:
Consorci per a la Normalització Lingüística
Oficina de Català del Vendrell
Carretera de Santa Oliva, 27-35
43700 El Vendrell
977 64 00 15
elvendrell@cpnl.cat
http://www.cpnl.cat

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Permís municipal.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament als bars per posar tendals.

Qui ho pot demanar?

Titulars d'adjudicacions de l'any 1994 o bé qualsevol persona respecte a les zones pendents d'adjudicar.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Plànol de situació.
5. Plànol amb l'estructura del tendal on s'hauran d'especificar totes les dades del tendal, com per exemple mides, on ha d'anar aquest tendal, etc.
NOTA: si el tendal va enganxat a la paret i aquesta és d'un bloc de pisos, s'haurà d'adjuntar una autorització de tots els veïns o de la comunitat de propietaris.

* D'acord amb la Llei 42/2010, pel qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, sobre les mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, les terrasses, per ser habilitades com a zona per a fumadors, han de tenir com a màxim dues parets, murs o paraments laterals.

Quina normativa regeix?

- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics

- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Permís municipal.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

 

 

Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament expedeix, a petició de l’interessat, l’autorització sanitària de funcionament de l’establiment, d’acord amb el Decret 90/2008, de 22 d’abril.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona o empresa titular d’un establiment aplicador de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
2. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
3. Sol·licitud d'autorització sanitària, degudament emplenada.

Quina normativa regeix?

- Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Temps de resposta

40 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre’s la sol·licitud:
- Autorització sanitària de funcionament

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenció administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Declaració responsable d'obertura d'una activitat innòcua
Canvi de nom d’activitat innòcua

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

Autorització general

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell