Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per posar màquines de begudes a la via pública.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que sigui titular d'un establiment autoritzat per a la venda de begudes.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Plànol d'emplaçament.
4. Document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

En cas que s'autoritzi:
1. Declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
2. L'alta d'Autònom.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

- Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.
- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol.

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Observacions

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Resolució Junta de Govern Local.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

Què és i per a què serveix?

L’habitatge d'ús turístic és l'habitatge que és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi de contraprestació econòmica per a una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata. Es considera estada de temporada tota ocupació de l'habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Qui ho pot demanar?

Els propietaris de l’habitatge.
Mitjançant la realització d'aquest tràmit el propietari inicia el procediment d'habilitació corresponent, de competència municipal, i previ abonament de la taxa municipal, si s'escau, ja podrà iniciar l'activitat. Un cop l’ajuntament hagi comunicat a l’administració turística de la Generalitat de Catalunya les dades definitives de l’habilitació, es realitzarà la inscripció al Registre de Turisme.
L’habitatge ha de disposar de cèdula d’habitabilitat.

Quins documents s’han de presentar?

Formulari d’Iniciar l’activitat d’habitatge d’ús turístic

Quina normativa regeix?

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 3669 publicat el 03/07/2002)
Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 8195 publicat el 06/08/2020)
Ordenança Fiscal número 13: Taxa per la prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

Quin preu té?

200 € per alta, baixa o modificació de dades segons l’Ordenança Fiscal número 13.

En quines dates es pot fer?

En qualsevol moment, sempre abans d'iniciar l'activitat.

Com i on es pot presentar?

Telemàticament al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012?category=772cf82a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

On es pot trobar més informació?

Per poder saber com està l’expedient podeu trucar al 977251717 o enviar un correu electrònic a activitatselvendrell@elvendrell.net

 

 

Per informació i tramitació cliqueu aquí

 

 

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Per informació i tramitació cliqueu aquí

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell