Comunicació prèvia ambiental municipal -Annex III

Per informació i tramitació cliqueu aquí

 

 

Comunicació de canvi de titularitat d'activitats

Per informació i tramitació cliqueu aquí

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l’Ajuntament als titulars de bars i restaurants per poder posar tarimes, taules i cadires a la via pública.

Qui ho pot demanar?

Els ciutadans que siguin titulars d'una llicència de bar o de restaurant, o qualsevol persona que actuï en representació d'aquesta.

1. Sol·licitud per ocupar la via pública amb una terrassa
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
4. Croquis en planta de l'espai on s'ubicaran les taules, cadires i tendals en la via púbica, amb les mides d'aquest espai (alçada i amplada), amb indicació de l'espai lliure que queda per la circulació de persones per la vorera.
5. Memòria tècnica descriptiva de l'ocupació de la via pública: nombre de taules, cadires, para-sols i tendals, dimensions de les taules, dimensions de l'espai total que ocupa en la via pública, espai que es deixa pel trànsit de vianants, establiment de restauració a qui va destinat les taules i cadires.

* D'acord amb la Llei 42/2010, pel qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, sobre les mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, les terrasses, per ser habilitades com a zona per a fumadors, han de tenir com a màxim dues parets, murs o paraments laterals.

Quina normativa regeix?

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Accediu a la Seu electrònica (Ordenança
reguladora de terrasses)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo

Temps de resposta

2 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment, còpia de la sol·licitud segellada.
En resoldre’s la sol·licitud, resolució de la Junta de Govern local.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Via Pública
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

On es pot trobar més informació?

Permís per col·locar tendals en bars
Ocupació de la via pública per jardineres
Llicència municipal d'activitats (taxis, rètols publicitaris, taules i cadires)

Observacions

L'espai que es pot ocupar únicament és l'amplada de la façana del local.

CONDICIONS A QUÈ ES TROBA SUBJECTA L’AUTORITZACIÓ PER LA COL·LOCACIÓ A LA VIA PÚBLICA O SOBRE VORERES I CARRERS O PLACES

- Serà condició inexcusable per a l’efectivitat de la llicència, la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que respongui davant danys i perjudicis eventuals als usuaris i a la via pública, amb els següents capitals assegurats:

a) Sobre vorera: 150.000 euros

S’haurà d’aportar una còpia autenticada de la pòlissa d’assegurances amb les primes subscrites i una còpia autenticada del rebut del pagament de la prima una vegada obtinguda la llicència.

- En cap cas, no es podran col·locar tendals o para-sols que sobrevolin l’espai concedit de terrassa. No podran envair l’espai de pas dels vianants ni dels vehicles.

- Durant l’any en curs, el permís serà temporal i haurà de renovar-se anualment, prèvia sol·licitud de l’interessat. S’atorgarà com a màxim fins al 18 d’octubre.

- En el cas que les ocupacions es facin sobre la vorera, la plaça o un lloc similar, serà condició imprescindible que es deixi un pas mínim d’1,80 metres per a persones amb algun tipus de discapacitat. No es podrà ocupar davant d’edificis públics, porteries o qualsevol altre accés que pugui dificultar la lliure circulació de vianants.

- Caldrà adjuntar un croquis o un planell amb l’espai que es desitja ocupar, on constin les mides d’amplada i longitud i l’indret exacte de la via pública on ha de ser col·locada la terrassa, amb la distribució de taules i cadires inclosa.

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud per ocupar la via pública amb una terrassa

 

 

Què és i per a què serveix?

Tota activitat, que deixi d'existir com a tal, ha de donar-se de baixa tant a nivell de permís d'obertura a l'Ajuntament com d'Hisenda.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta i que tingui un negoci i vulgui cessar la seva activitat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud del titular de l'activitat mitjançant sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de la baixa de la declaració censal a Hisenda de Tarragona (veure observacions).
4. Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària en cas dels següents establiments (apartat descarregar sol·licituds - Per més informació podeu contactar amb la tècnica de Salut al telèfon 977166421):
- minoristes de carns fresques i derivats
- amb elaboració i venda de menjars preparats
- que ofereixen serveis de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació.
5. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.

Quina normativa regeix?

- Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Obligació de tramitació electrònica mitjançant la Seu electrònica (requereix autenticació amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) per a:

- les persones físiques que tinguin la condició d'empresari individual o autònom, o bé és un professional.

- empreses, professionals i persones jurídiques

- les persones emprenedores i les titulars de les activitats econòmiques, ja siguin aquestes activitats amb finalitat lucrativa o no

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

Temps de resposta

10 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Comunicació de la baixa.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Secretaria
Departament de Salut

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No hi ha recurs.

Observacions

- La baixa de la declaració censal  per a persones físiques i empreses que no tenen ingressos superiors a 1.000.000 € es tramita a Hisenda de Tarragona, Rambla Nova, 93-95.
- En el cas d´empreses que tenen ingresos superiors a 1.000.000 €, la baixa es tramita a BASE, C. de Mar, 3.

- Definició de Persona jurídica: La persona jurídica és una entitat o organització que persegueix una determinada finalitat i a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil, una ficció legal que la tracta «com si fos una persona». L'article 35 del Codi Civil diu que "són persones jurídiques les corporacions, associacions i fundacions". A Catalunya tenen la seva regulació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. N'hi ha de dos tipus:

1. La «persona jurídica associativa» és un conjunt de persones que s'agrupen per aconseguir una finalitat i a les que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil: són les associacions, corporacions i societats.

2. La «persona jurídica fundacional» és un patrimoni adscrit a una finalitat i a la que l'Ordenament Jurídic atribueix personalitat civil, és la fundació.

La major diferència entre totes dues és que l'associació és un conjunt de persones unides per la consecució d'un objectiu mentre que la fundació és un conjunt de béns (el patrimoni) adscrit a un objectiu.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització general

Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments amb elaboració i venda de menjars preparats

Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments minoristes de carns fresques

Sol·licitud de baixa de l'autorització sanitària dels establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell