Què és i per a què serveix?

Certificat que expedeix l'Ajuntament del Vendrell on fa constar que no és necessari sol·licitar llicència de parcel·lació/ segregació d'una finca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol d'emplaçament, degudament acotat, de la finca assenyalant la part a segregar.
5. Original i fotocòpia de l'escriptura de propietat.
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Certificat per declaració d'obra nova
Certificat de compatibilitat urbanística
Certificat d'aprofitament urbanístic

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament quan s'ha produït el canvi de númeració i/o de nom d'un carrer o en el cas que, per diversos motius, no coincideixi el nom i/o número que li consta al titular d'una finca en l'escriptura, etc. amb el nom i/o número real, és a dir, quan existeixen discrepàncies.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que trobi alguna discrepància amb alguna dada del carrer o del número de policia.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de la documentació d'identificació de la finca (escriptures antigües, rebut IBI,...)
5. Plànol de situació (el facilita el SAC)
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament de Cadastre (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 11
c/e: cadastre@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 15 i 20 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Cadastre
Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Modificació de dades personals al padró d'habitants
Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió tributària. Canvi de domicili fiscal
Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament del Vendrell a qualsevol ciutadà que necessiti justificar el temps que ha estat o que porta empadronat al Vendrell.
Aquest certificat tant pot ser individual com familiar, com històric.
Normalment, el demanen a altres administracions o els notaris.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que necessiti justificar l'empadronament al Vendrell durant unes dates determinades (des de la data d'alta fins a l'actual, des de la data d'alta fins a la de baixa, etc.).
En representació de l'interessat, pot sol·licitar el certificat qualsevol persona que aporti l'autorització corresponent i còpia del seu document identificatiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Document d'identitat original, on surti el nom, cognoms, número del document i una fotografia de l'interessat.
3. Per poder fer la recerca de l´expedient s'ha de fer constar a la sol·licitud quines són les dates que interessen (des de...fins a...), tenint en compte que des de l'any 1996 fins ara les dates ja surten als certificats individuals i familiars.
4. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 30 de gener de 2015, d’instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica, apartat de "Padró habitants" (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: accediu a la seu electrònica i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil                          

*Presentació al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

Consulteu horaris

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Veure Observacions

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud.
2. Liquidació

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant d'empadronament individual i familiar

Observacions

-En cas de pèrdua del DNI o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.

Temps de resposta:
-Certificat posterior a 1/03/1991: 7 dies.
-Certificat anterior a 1/03/1991: d'una setmana a 15 dies.
Si ha de ser abans del termini establert s'haurà d'especificar a la sol·licitud que és URGENT i la data límit que té per presentar el document. En aquest cas, el ciutadà podrà trucar per confirmar si està fet o no el certificat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud certificat d'empadronament

Model d'autorització

 

Reservar cita

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament que serveix per justificar el domicili de l'empresa i s'utilitza per poder fer la matriculació de vehicles.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular d'una activitat.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 setmana

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Departament d'Activitats.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

No hi ha recurs.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

És un certificat que permet demostrar que per al Cadastre encara no existeix una finca o que les dades cadastrals no reflexen la realitat del que existeix. Seria el cas, per exemple, d'un terreny que està pendent de segregar; d'una casa o un edifici de nova construcció l'IBI de la qual només conté el terreny; etc. Per poder emetre el certificat és imprescindible però, que la part responsable hagi presentat al Cadastre el document d'alta o de modificació de dades cadastrals (aquest tràmit pot durar entre 1 i 2 anys).
El demana el notari, per exemple, si es vol vendre un pis i aquest encara no tributa a l'IBI.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular de la finca.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Original i fotocòpia de les escriptures de la finca per demostrar la seva titularitat.
5. Plànol de situació. (el facilita el SAC)
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Entre 7 i 10 dies.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Liquidació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat/ informe cadastral.

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Cadastre.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat tributari, recaptació i cadastral
Certificat de béns

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de certificat o informe

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell