Què és i per a què serveix?

Certificat que emet l'Ajuntament del Vendrell a qualsevol ciutadà que necessiti justificar el temps que ha estat o que porta empadronat al Vendrell.
Aquest certificat tant pot ser individual com familiar, com històric.
Normalment, el demanen a altres administracions o els notaris.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que necessiti justificar l'empadronament al Vendrell durant unes dates determinades (des de la data d'alta fins a l'actual, des de la data d'alta fins a la de baixa, etc.).
En representació de l'interessat, pot sol·licitar el certificat qualsevol persona que aporti l'autorització corresponent i còpia del seu document identificatiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Document d'identitat original, on surti el nom, cognoms, número del document i una fotografia de l'interessat.
3. Per poder fer la recerca de l´expedient s'ha de fer constar a la sol·licitud quines són les dates que interessen (des de...fins a...), tenint en compte que des de l'any 1996 fins ara les dates ja surten als certificats individuals i familiars.
4. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 30 de gener de 2015, d’instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a la Seu Electrònica, apartat de "Padró habitants" (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: accediu a la seu electrònica i adjunteu la documentació necessària.

En el cas que no diposeu de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), us podreu treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil                          

*Presentació al Servei d'Atenció a la Ciutadania:

Consulteu horaris

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

Veure Observacions

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud.
2. Liquidació

En resoldre's la sol·licitud:
1. Certificat.

Quins serveis hi intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Departament de Secretaria.

Quin sentit té el silenci?

No aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Volant d'empadronament individual i familiar

Observacions

-En cas de pèrdua del DNI o d'una altra documentació oficial s'ha de presentar la denúncia corresponent i el resguard conforme s'ha sol·licitat un de nou.

Temps de resposta:
-Certificat posterior a 1/03/1991: 7 dies.
-Certificat anterior a 1/03/1991: d'una setmana a 15 dies.
Si ha de ser abans del termini establert s'haurà d'especificar a la sol·licitud que és URGENT i la data límit que té per presentar el document. En aquest cas, el ciutadà podrà trucar per confirmar si està fet o no el certificat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud certificat d'empadronament

Model d'autorització

 

Reservar cita

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell