L'exercici de la transparència i el bon govern en l’activitat municipal passa necessàriament per retre comptes de la gestió pública davant la ciutadania.

En el següent enllaç hi trobareu un document de retiment de comptes de la legislatura 2015-2019.


Retiment de comptes (2015 - 2019)

2019 Informe tràmit “Queixes, Suggeriments i Propostes” de la Seu electrònica

2019 Informe gestió “Digue’ns com ho veus”. Participació Ciutadana

 

 

Tràmits

Tràmit d’audiència pública prèvia sobre modificació de l’ordenança fiscal núm. 9 (taxa de clavegueram)
Documentació relacionada:
Edicte consulta prèvia OF 9
Redacció proposada OF 9
Termini exposició del 3/11/2023 al 16/11/2023 (ambdós inclosos)

Tràmit d’audiència pública prèvia sobre modificació de l’ordenança fiscal núm. 10 (taxa pel subministrament municipal d’aigua)
Documentació relacionada:
Edicte consulta prèvia OF 10
Redacció proposada OF 10
Termini exposició del 3/11/2023 al 16/11/2023 (ambdós inclosos)

Tràmit d’audiència pública de l’aprovació inicial del Pla de prevenció d’incendis forestals del Vendrell
Documentació relacionada:
Certificat ple
Publicacó BOPT 22/08/2023
Edicte informació pública
Pla signat
Pla cartografia
Annex i plànols
Síntesi mesures

Tràmit d’audiència pública prèvia sobre modificació de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (actualització coeficients 2023)
Documentació relacionada:
Edicte consulta prèvia OF6
Redacció proposada OF6
Període d’exposició del 17/02/2023 al 2/03/2023 (ambdós inclosos)


Tràmit d’audiència pública per a la gratuïtat de les escoles bressol municipals per al curs P1
Edicte Període d’exposició del 16/01/23 al 27/01/2023 (ambdós inclosos)

Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges de Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs
Ordenança (aprovació inicial)
Acord de l'aprovació inicial
Consulta prèvia
Informe jurídic
Informe sobre al·legacions
Informe sobre les aportacions de la ciutadania
Acta reunió 1
Acta reunió 2
Acta reunió 3
Acta reunió 4
Publicació BOPT
Publicació DOGC

Tràmit de consulta pública a l'aprovació de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la construcció de piscines d’ús particular
Informe tècnic
Resolució d'Alcaldia

Avantprojecte
Acta de la Comissió d'estudi (22/5/2022)
Acta de la Comissió d'estudi (17/6/2022)
ANNEX. Fitxa justificativa

Tràmit de consulta pública a l'aprovació del Reglament del servei públic municipal de neteja viària
Edicte
Memòria justificativa
Reglament regulador
Projecte 
Dimensionament del servei
Acta de la Comissió d'estudi (6/5/2022)
Acta de la Comissió d'estudi (13/5/2022)
Acta de la Comissió d'estudi (18/5/2022)
Reglament del servei de neteja viària
Aprovació definitiva del Reglament del servei de neteja viària

Tràmit de consulta pública a l'aprovació del Reglament regulador Protocol de la Festa Major del Vendrell
Resolució d'Alcaldia
Protocol de la Festa Major del Vendrell

Tràmit d'audiència pública prèvia sobre modificació de l'ordenança fiscal núm. 35, Epígraf 3: Preu públic a satisfer pels usuaris dels serveis gestionats des de la regidoria de turisme
Documentació relacionada

Tràmit d'audiència pública sobre modificacio de l'OF 18, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les zones de via pública amb limitació horària
Documentació relacionada

Tràmit de consulta pública prèvia sobre modificació de l'OF 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Documentació relacionada

Tràmit de consulta pública prèvia sobre modificació del preu públic pels serveis del Patronat municipal Pau Casals i cànon per la prestació de serveis i activitats per la societat municipal Prosceni El Vendrell, S.L.
Edicte Període d'exposició: del 6/09 al 20/09/2021 (ambdós inclosos)

Tràmit de consulta pública prèvia sobre modificació del preu públic pels serveis prestats per l'Escola municipal de música Pau Casals
Edicte Període d'exposició: de l'11/05 al 25/05/2021 (ambdós inclosos)

Tràmit de consulta pública prèvia per a la gratuïtat de les escoles bressol municipals per al curs P2
Edicte
Període d'exposició: del 4/03/2021 al 18/03/2021 (ambdós inclosos)

Tràmit d'audiència pública de l'aprovació del quadre d'infraccions i sancions de trànsit local
Documentació relacionada

 

 

Consultes prèvies a la ciutadania

Consulta pública prèvia sobre el projecte del reglament de creació i funcionament de la comissió del nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de carrers, equipaments i espais públics del municipi del Vendrell
Període d'exposició: del 12/07/2021 al 23/07/2021 a les 14 h (ambdós inclosos)

Consulta prèvia a la ciutadania per a l’aprovació del reglament de l’Escola Municipal de Música Pau Casals
Període d'exposició: del 14/04/2021 al 23/04/2021 (ambdós inclosos)

Consulta prèvia a la ciutadania per a la creació del reglament d'adjudicació d'habitatges del fons social de l'Ajuntament del Vendrell - Accés al formulari

Consulta prèvia a la ciutadania per a l’aprovació d’un reglament de teletreball per al personal de l’Ajuntament del Vendrell i organismes autònoms

Consulta prèvia a la ciutadania per a l’aprovació d’un reglament de segones activitats per la policia local del Vendrell

Consulta prèvia a la ciutadania per a l’aprovació d’un reglament de segones activitats per al personal del Patronat Asil de Santíssim Salvador (Residència la Muntanyeta i Centre de Dia Anna Serra)

Consulta prèvia a la ciutadania per a la creació d'una Ordenança municipal d'ús i aprofitament de les platges

Consulta prèvia a la ciutadania per a l'aprovació d'una Ordenança d'habitatges d'ús turístic

Consulta prèvia a l’aprovació de la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la construcció de piscines d’ús particular del municipi del Vendrell

 

Avantprojecte de Reglament de Prestacions Socials

Avantprojecte del Reglament

Document de consulta pública (fins al 17 de novembre de 2020)

Altres documents

Comissió d'estudi per l'aprovació del reglament d'usos dels equipaments esportius de titularitat municipal

Nova ordenança "Mercats de venda no sedentaria, mercats al carrer"

Acord del protocol de la Festa Major

Pressupost inversions 2014 Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament del Vendrell per a 2017

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2017

Pressupost inversions 2014 Inversions

Pressupost inversions 2014 Despeses

imatge excel Despeses

Pressupost inversions 2014 Ingressos

 imatge excelIngressos

Pressupost inversions 2014 Resum d'ingressos i despeses

Pressupost inversions 2014 Compte General

Pressupost inversions 2014 Informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la liquidació del pressupost del 2017

Liquidació

Pressupost inversions 2014 Presentació de la liquidació del pressupost del 2017

Pressupost inversions 2014 Informe d'Intervenció

Pressupost inversions 2014 Acord de Junta de Govern Local

Pressupost inversions 2014 Certificat del Ple de donar compte de la liquidació

Pressupost inversions 2014 Ajuntament - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Ajuntament - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 Patronat Pau Casals - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Patronat Pau Casals - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 Fundació Deu Font - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Fundació Deu Font - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 Patronat Hospital Asil - Liquidació d'ingressos

Pressupost inversions 2014 Patronat Hospital Asil - Liquidació de despeses

Pressupost inversions 2014 El Vendrell Comunicació - Balanços

Pressupost inversions 2014 El Vendrell Comunicació - Resultats

Pressupost inversions 2014 Prosceni - Balanços

Pressupost inversions 2014 Prosceni - Resultats


Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2017

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 30/06/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 30/9/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Modificacions pressupostàries

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 1P/2017

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 2P/2017

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit MC 03P/2017

 

Pressupost inversions 2014 Presentació del pressupost 2018

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2018

 imatge excelDespeses i ingressos (Excel)

Pressupost inversions 2014 Compte General 2018

 

Liquidació

Pressupost inversions 2014
Presentació de la Liquidació del 2018

Pressupost inversions 2014 Liquidació del 2018 Consolidat
 

Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2018

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2018

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta pel Ministeri d'Hisenda.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 30/06/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Estat d'execució del pressupost a 31/10/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

Estat d'execució del pressupost a 31/12/2018

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses


Modificacions pressupostàries

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 01P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 02PB/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 03P/2018

Pressupost inversions 2014 Modificació de crèdit 2018/3

 

 

 

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell