Aquest servei té com a finalitat reforçar la cohesió social al municipi. Pretén ajudar a fixar unes actuacions concretes per millorar les relacions entre els diferents veïns, sigui quina sigui la seva procedència. Aquestes accions són:

Servei de mediació intercultural
Aquest servei de mediació esdevé el nexe d'unió que permet l'acollida de la població amb els diferents recursos que ofereix la vila. El que es pretén amb aquest servei és establir vies de comunicació entre els diversos col·lectius de nouvinguts i l'Administració, per tal de promoure la integració i evitar la creació de col·lectius de risc social com a conseqüència del seu origen.

Tallers de llengua i cultura catalanes
Aquest servei vol impulsar el català com a llengua habitual de comunicació i vol evitar les barreres relacionades amb el coneixement i l'ús del català, a la vegada que, de forma transversal, es treballen altres aspectes no menys importants, com ara el civisme i les normes de convivència des d'una perspectiva intercultural. Aquesta convivència passa per conèixer els drets i les obligacions dels ciutadans, ja sigui en el món laboral, en la sanitat, en els serveis socials o en l'educació.

Educadors de carrer
S'han creat dues figures de referència dedicades a treballar amb la població juvenil d'origen immigrant, uns joves que, pel seu origen, poden trobar-se en situació de vulnerabilitat social. La figura dels educadors està pensada per atendre necessitats i demandes dels joves de 14 a 20 anys, siguin derivats dels Serveis Socials d'Atenció Primària, siguin derivats d'altres serveis socioeducatius o de les necessitats i els interessos detectats a la zona d'intervenció. També es tenen en compte les demandes dels mateixos joves. 

Servei d'acollida
És un servei destinat a ser la porta de benvinguda a tots els ciutadans i ciutadanes que decideixen viure al municipi del Vendrell. Aquesta servei, a part dels tràmits administratius,  ofereix una informació personalitzada de tot el municipi, de l’administració local i dels serveis que ofereix (educatius, sanitaris, socials, culturals, etc.).

 Música per la Diversitat
És un cicle musical que s’organitza conjuntament amb l'Auditori Pau Casals, amb la finalitat d'establir un lloc de trobada i de comunicació per a les noves realitats culturals. Un dels objectius d'aquest cicle musical és apropar els immigrants a les infraestructures culturals del municipi com a forma d'integració i de participació social.

Informe d'inserció social
L'Ajuntament del Vendrell executa l'informe municipal d'inserció social d'una persona estrangera. Aquest informe és necessari per poder tramitar una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament i és necessari per a les persones que no poden acreditar vincles familiars amb una persona estrangera amb residència legal o amb ciutadans espanyols (cònjuges, ascendents o descendents en línia directa).

©2019 Ajuntament del Vendrell