Servei de primera acollida

L’acollida és la primera etapa on la persona nouvinguda o retornada inicia el procés d’integració dins de la nostra societat.

L’Ajuntament del Vendrell organitza accions formatives i informatives per donar resposta a les necessitats de coneixements de les persones sol·licitants i informa dels tràmits per aconseguir informes d’arrelament social i d’integració per a la renovació de la residència.

Des del Servei de primer acollida es du a terme el Taller de llengua i cultura catalanes i el projecte Temps de dones.

 

Circuit primera acollida

El circuït de primera acollida, s'organitza en un conjunt d'accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació de les persones usuàries.  Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dona accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la formació i experiència.

Per sol·licitar aquest servei de primera acollida cal estar empadronat al Vendrell. El servei és gratuït i l’ofereix la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb les administracions locals.

Més informació:
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/antiracisme-migracions-i-refugi/acollida/servei-de-primera-acollida/index.html
http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Main/Home.jsp.html

Informes d’estrangeria

Les persones immigrades, han de sol·licitar els informes d'estrangeria per tal d'acreditar:

  • El grau d'integració d'una persona immigrada a Catalunya per accedir a l'arrelament social. 
  • L'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar.
  • L'esforç d'integració per renovar o modificar la residència temporal.
  • L'adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

 

Informe d’adequació de l’habitatge per reagrupament familiar - INFO 1

Informe d’arrelament social a Catalunya – INFO 2

Informe d’integració social per a la renovació de la residencia temporal – INFO 3

Informe d’adequació de l’habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar – INFO 4

Més informació

 

Dades de contacte dels Servei de primera acollida:

Regidoria de Serveis socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 16 64 16

c/e: acollida@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Horari de recollida de documentació: dimecres, d’11 a 13 hores.

El Servei de primera acollida atén amb cita prèvia.

Per a l’obtenció dels informes també s’atén amb cita prèvia.

©2019 Ajuntament del Vendrell