Reconeixement de la situació de dependència

La dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajudes per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Per poder accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials previstes en la Llei 39/20006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència cal tenir reconegut un grau de dependència.

La sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència depèn de la Generalitat de Catalunya i es pot tramitar telemàticament o presencialment.

Tràmit presencial: Oficina d’Afers Socials i Famílies del Vendrell – C. de l’U d’octubre, 12-14. Telèfon: 977 66 75 26 / 977 66 75 27.

Tràmit telemàtic

 

Reconeixement del grau de discapacitat i targeta acreditativa de la discapacitat

La discapacitat és el resultat de la interacció entre la deficiència d'una persona i les barreres de l'entorn, que suposa una limitació en l'activitat i la consegüent restricció en la participació en igualtat de condicions que la resta de ciutadans.

Tenir reconegut un grau de discapacitat del 33% o més i residir a Catalunya garanteix l’accés a diferents recursos de la Cartera de Serveis Socials, entre altres avantatges.

La sol·licitud de reconeixement de la situació de discapacitat depèn de la Generalitat de Catalunya i es pot tramitar telemàticament o presencialment.

Tràmit presencial: Oficina d’Afers Socials i Famílies del Vendrell – C. de l’U d’octubre, 12-14. Telèfon: 977 66 75 26 / 977 66 75 27.

Tràmit telemàtic

 

Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n'és titular a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 97/2002, de 5 de març o norma que el substitueixi, i complementàriament les ordenances municipals de la localitat corresponent.

Més informació

 

Targeta auxiliar de transport públic municipal per a persones menors de 65 anys

La targeta auxiliar de transport permet accedir al transport públic municipal, de forma gratuïta, a les persones que tinguin entre 55 i 65 anys i reuneixin uns requisits.

Més informació

 

©2019 Ajuntament del Vendrell