Beneficiari: Ajuntament del Vendrell

  • Nom de l’operació:  Pla Educatiu d’Entorn - Desplegament Activitats Palanca del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE-PROS+)
  • Actuacions:
   • Mentoria socioeducativa          
   • Tallers de suport i acompanyament educatiu        
   • Promoció de les oportunitats educatives més enllà de l’escola

Operació emmarcada al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, mitjançant el programa de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Next Generation)  (BOE 1 de septiembre de 2022).

   • Objectiu de l’operació: Desplegament Activitats Palanca del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE-PROS+)

Dotació per l’execució dels objectius no crítics auxiliars assignats per a aquesta Subdirecció dins del programari Coffee a través de l’eina GENEXT de la Generalitat de Catalunya, envers desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE-PROA+), amb període d’execució de l’1 de setembre de 2022 i fins al 31 d’agost de 2023, i finançades pel Ministeri D’ Educació i Formació Professional i el Mecanisme de Recuperació Transformació i Resiliència i per la Unió Europea NextGenerationEU (Component 21 MRR).

Data d’inici prevista: 1 de setembre 2022
Data de finalització prevista: 31 d’agost 2023
Cost total previst projecte: 61.121,00 euros, iva inclòs
Despesa total subvencionable assignada: 61.121,00, IVA inclòs
Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 121,00 euros
Percentatge de finançament europeu del projecte: 100% de la despesa subvencionada.

Descripció de l’actuació:

Un dels objectius generals del PMOE PROA+ és reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa. En aquest sentit, es vol potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola, així com reforçar els Plans educatius d’entorn.

El PMOE PROA+ s’organitza en 5 àmbits d’actuació que es desenvoluparan a través d’un conjunt d’activitats palanca. Algunes d’aquestes activitats es duen a terme en el marc dels PEE i altres directament per part dels centres.

Els àmbits d’actuació són:

   1. Millorar les condicions d’educabilitat
   2. Accions per donar suport a l’alumnat amb necessitats per a l l’aprenentatge
   3. Accions per a desenvolupar les actituds positives en el centre educatiu
   4. Accions per a millorar els procés d’ensenyament-aprenentatge de les competències essencials
   5. Accions i compromisos de gestió de centre i qualitat dels seus professionals

Segons la dotació econòmica d’aquest curs per part del Departament d’Educació de la Generalitat lligada al fons Next Generation i el programa Proa+ del Ministerio de Educación y Formación Profesional, les actuacions palanca es concreten en:

Mentoria socioeducativa

La mentoria socioeducativa és una acció basada en la relació entre mentors i mentorats. El mentor, com a agent experimentat, ofereix al mentorat acompanyament individualitzat, ajuda, orientació i protecció en el procés de desenvolupament acadèmic i personal, i esdevé un referent positiu establint una relació de confiança i suport emocional.

Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE)

Els Tallers de suport i acompanyament educatiu són una acció educativa

orientada a acompanyar infants i joves en l’adquisició de capacitats i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics.

Oportunitats educatives més enllà de l’escola

L’itinerari educatiu de cada alumne/a es nodreix del conjunt d’experiències d’aprenentatge que tenen lloc en els diferents espais i temps educatius. Cal doncs, posar atenció en totes les oportunitats d’aprenentatge que tenen lloc en els diferents contextos i reforçar les connexions que s’estableixen entre ells. Especialment dels infants i joves amb diversitat funcional que cal assegurar que puguin participar de les activitats ordinàries extraescolars amb normalitat disposant dels suports que faci falta.

 

“Projecte finançat pel «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU», Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial”

TurismeMin

El Pla de Sostenibilitat Turística del Vendrell, “Ciutat de la Música”, impulsat per l’Ajuntament del Vendrell, és un projecte dotat amb una inversió de 2 milions d’euros finançats pels fons de la Unió Europea NextGenerationEU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència promogut pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, amb la participació de la Generalitat de Catalunya.

El projecte està alineat amb l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions, que s’inspira en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU. A més a més, el projecte també s’alinea amb l’Estratègia de turisme de Catalunya que promou les 4D: diversificació de l’oferta, desconcentració, desestacionalització i despesa generada.

El pla consta de  20 actuacions que s’executaran entre el 2023 i el 2026, vinculades als 4 eixos transversals del programa: transició verda, eficiència energètica, transició digital i competitivitat de l'oferta.

El Pla de Sostenibilitat Turística “El Vendrell, Ciutat de la Música” vol promoure un model de desenvolupament turístic que converteixi el Vendrell en una destinació green i saludable, que fomenta la música com a recurs terapèutic i promou el benestar de visitants i residents a través de la cultura i les experiències eco-actives als espais naturals i l'entorn rural.

D'aquesta manera, la destinació aspira a reposicionar-se posant en valor els seus recursos més diferenciadors: la figura del músic Pau Casals, com a geni universal i ambaixador de la pau, els espais naturals de gran valor ecològic i les aigües mineromedicinals de Coma-ruga, que desemboquen al mediterrani creant un espai únic a tot el litoral del país.

Amb aquest objectiu es desenvoluparan els següents àmbits d’actuació:

 • Gestió sostenible del litoral i mesures d’adaptació al canvi climàtic com la renaturalització de platges o la creació d’espais d’ombra.
 • Millora dels serveis turístics de l’actual Aula Aquàtica, vinculada a la interpretació de l’espai marítim protegit i la Reserva Marina de la Masia Blanca, per a fomentar la sensibilització de residents i visitants vers la conservació dels espais litorals i marítims.
 • Impuls de la mobilitat sostenible i la connectivitat entre nuclis, a través d’un minibus elèctric que realitzi un servei llançadora per connectar la costa i l’interior de forma ràpida, eficient i amb menor quantitat d’emissions de CO2.
 • Adequació i senyalització d’una anella verda preparada i equipada per a la mobilitat en bicicleta, per tal d’impulsar un turisme slow que connecti els amb l’entorn rural i natural.
 • Digitalització de la destinació i dels sistemes d’informació i promoció turística, impulsant nous productes turístics que incorporin la tecnologia, videomappings, un márketing més digital i innovador, i un sistema de gestió intel·ligent que s’articuli entorn a la digitalització de l’Oficina de Turisme i a una gestió basada en dades.
 • Diferenciació de la proposta turística de la destinació a través de projectes vinculats a la música, cultura, natura i benestar que permetin arribar a nous públics, des del cultural, fins al familiar i altres segments vacacionals. En aquesta línia es realitzarà un estudi del potencial de la música com a recurs terapèutic, es crearà un nou espai immersiu de paisatges sonors, i es generarà una xarxa de miradors musicals i terapèutics.
 • Millora de l’especialització de la destinació vers el turisme familiar, creant experiències atractives i competitives per aquest públic entorn a la proposta Planet Family, un nou sender experiencial al espai natural del Fondo del Mata i un parc infantil vinculat a la música com a valor singular de la destinació.

El pla pretén impulsar la transformació del model turístic actual cap a una major sostenibilitat a tots els nivells, econòmic, ambiental i social, generant sinèrgies amb el sector privat per un turisme que aporti valor al territori i la població.

Promotor i beneficiari: Ajuntament del Vendrell

Component del PRTR:  component 14 (C14) -  “Pla de Modernització o Competitivitat del Sector Turístic”

Mesura del PRTR: Inversió 1 (C14.I1) - Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. Submesura 2  (C14.I1.2) – Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació

Objectius de l’operació: reforçar la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial del turisme i va dirigida a les destinacions turístiques, als agents socials i als operadors privats del sector.

Data de finalització prevista: segon trimestre de 2026.

Cost total previst del projecte: 2.000.000,00 euros, IVA inclòs.

Percentatge de finançament europeu del projecte: 100% de la despesa subvencionada, IVA inclòs.

Beneficiari: Ajuntament del Vendrell – Departament de Serveis socials

Nom de l’operació:  Fitxa 50.3. Tecnologies de suport i cures – Contracte programa 2022-2025.

Nom subprojecte: P2-CP-F50.3 - Tecnologies de suport i cura – Vendrell

Codi : C22.I01.P03.S05.PROVISIONAL.S364

Codi submesura: C22.I01b Teleassistència

Camp d’intervenció: 013 - Serveis i aplicacions de sanitat electrònica (inclosa la ciberassistència, internet de les coses per a l'activitat física i la vida quotidiana assistida per l'entorn)

Contribució digital: 100%

Objectiu CID: 322- Serveis de teleassistència a domicili al Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD)

Actuacions:

 • Finançament del servei de teleassistència avançada prioritàriament per a les persones que tenen un grau de dependència reconegut, servei que consta en el PIA (Programa individual d’atenció).

 

La teleassistència avançada és aquella que inclou a més, dels serveis de teleassistència bàsica que la persona usuària necessiti, suports tecnològics complementaris dins o fora del domicili, o ambdós, així com la interconnexió amb els serveis d’informació i professionals de referència dels sistemes sanitari i social, desenvolupant processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat d’atenció detectada com ara detectors de caigudes, de fuites de gas, d’aigua, de foc, de convulsions, enuresi i altres

 

Es financen les quotes de manteniment del servei de teleassistència avançada.

 

Mòdul: el mòdul màxim de manteniment mensual és de 14 euros/mes multiplicat pel percentatge de finançament de l’ens local (majoritàriament és del 66%).

 

Finançament de la teleassistència avançada: es preveu finançar les noves altes del servei, en un percentatge anual, de persones usuàries de més de 65 anys amb el grau I de dependència, i que en cas que hi hagi un canvi de grau aquesta persona continuï rebent el finançament durant tot el període del contracte programa a totes les demarcacions de les noves altes.

 

Els criteris de finançament són els següents: es prioritzen les persones amb un grau de dependència. El primer any del Contracte Programa es prioritzen les persones amb Grau I de dependència i s’incorporen progressivament la resta dels graus de dependència en anys successius. Les persones hauran de tenir un PIA inicial de teleassistència amb una data d’inici igual o superior a la data de l’inici de la vigència del Contracte Programa i per a persones de 65 o més anys.

 

El prestador dels serveis de la teleassistència avançada haurà de posar a disposició de la persona usuària de teleassistència avançada els dispositius tecnològics adients i necessaris per a la seva efectivitat

 

El finançament d’aquest servei s’emmarca dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència i en concret dins del Projecte número 2, línia C22.l1, d’integració de l’atenció i suport tecnològic, les noves tecnologies al servei de l’atenció i la curs de les persones que promou la UE per impulsar la recuperació.

 

Els serveis socials recollits per les fitxes 46, 48, 50.3 i 50.5, per les anualitats de l’any 2022 i 2023 estan finançades mitjançant el Pla de recuperació, transformació i resiliència (NGEU), que es regeix la normativa europea, estatal i autonòmica i en especial, per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i la normativa europea en aquesta matèria.

 

Data d’inici prevista: 1 de gener de 2022

Data de finalització prevista: 31 de desembre de 2023

Cost total previst projecte: 39.690,00 € anuals per cada anualitat del Contracte programa (2022 i 2023).

Despesa total subvencionable assignada: 14.968,80 €.

Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 14.968,80 €

Percentatge de finançament europeu del projecte: 66% de la despesa realitzada i justificada anualment en la justificació del Contracte programa.

El finançament real està condicionat a la despesa realitzada.

 

Descripció de l’actuació:

Els serveis d’atenció domiciliària són un conjunt organitzat i coordinat d’accions i prestacions que es realitzen bàsicament en el domicili de la persona, oferint una atenció integral i personalitzada a persones i unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest conjunt d’accions es realitza mitjançant personal amb les capacitats adients, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de persones, famílies i unitats de convivència, proporcionant atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores en el seu entorn habitual.

Els serveis d’atenció domiciliària es divideixen en:

- Serveis d’ajuda a domicili (SAD)

- Serveis de tecnologies de suport i cures (servei de teleassistència domiciliària)

- Altres serveis complementaris que es desenvolupin en l’àmbit de la llar

El servei de tecnologies de suport i cures és una prestació garantida recollida en la Cartera de serveis socials i s’adreça a les persones que es troben en una situació de risc social i/o dependència.

El servei de tecnologies de suport i cures constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.

El servei de teleassistència domiciliària dona resposta immediata a les persones usuàries que es trobin en situacions d’emergència, les 24 hores del dia i les 365 dies de l’any, quan es troben a casa. 

A través d'un equip instal·lat a casa, connectat a la línia telefònica, i només prement un botó d’un penjoll, la persona està permanentment connectada amb el centre d’atenció. Des del centre d’atenció s’activen els recursos necessaris, tant de l’entorn de la persona usuària (familiars, veïns, amics,...) com d’emergències.

El servei s’adreça a persones grans, persones que pateixen malalties cròniques, persones dependents i persones amb discapacitat, que viuen soles o amb persones que no poden atendre-les de manera continuada i suficient.

El servei de teleassistència s’emmarca en el següent context normatiu:

 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 • Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència.
 • Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de serveis socials 2010-2011.
 • Reglament del servei de teleassistència de l’Ajuntament del Vendrell (BOPT 155 – 7 de juliol de 2014).

 

El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix la competència municipal en matèria de la prestació dels serveis socials; prestació que, com a mínim, han de prestar els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, independentment o associats.

L’article 16.2 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

L’article 31 de la mateixa Llei estableix que correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, establir els centres i serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics i complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics.

L’article 34.2 diu que l'àrea bàsica de serveis socials s'organitza sobre una població mínima de vint mil habitants, prenent com a base el municipi.

 

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, recull, dins el seu catàleg de serveis, el servei de teleassistència (article 15).

El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials 2010-2011, encara vigent, fa referència als serveis que inclouen els serveis socials bàsics:

 • Servei bàsic d’atenció social.
 • Serveis d’atenció domiciliària: servei d’ajuda a domicili i servei de les tecnologies de suport i cures (teleassistència i telealarma).
 • Serveis residencials d’estada limitada: serveis d’acolliment residencial d’urgència i serveis de residència temporal per a persones adules en situació de marginació.
 • Servei de menjador social.
 • Servei d’assessorament tècnic d’atenció social.
 • Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents: centre obert.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social.

 

L’article 62 de la Llei de serveis socials fa referència al finançament dels serveis socials bàsics:

 1. Els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat comparteixen el finançament dels serveis socials bàsics, incloent-hi els equips de serveis socials, els programes i projectes, el servei d'ajuda a domicili i els altres serveis que es determinin com a bàsics. Sens perjudici que els serveis socials bàsics han de tendir ala universalitat i la gratuïtat, l'usuari o usuària pot haver de copagar el finançament de la teleassistència i dels serveis d'ajuda a domicili.
 2. L'aportació de la Generalitat als serveis socials bàsics s'ha de fixar en els seus pressupostos, d'acord amb el que estableixin el Pla estratègic de serveis socials i la Cartera de serveis socials, i s'ha de pagar mitjançant un conveni quadriennal amb la corporació local titular de l'àrea bàsica de serveis socials. Aquesta aportació no pot ésser inferior, en cap cas, al 66% del cost dels equips de serveis socials bàsics, dels programes i projectes, i dels serveis d'ajuda a domicili i de teleassistència que el Pla i la Cartera estableixen per a l'àmbit territorial de cada àrea bàsica de serveis socials.

Els serveis socials bàsics, i com a conseqüència el servei de teleassistència, són una competència de l’administració local, la qual és obligatòria per als municipis de més vint mil habitants constituïts en àrea bàsica de serveis socials.

El nou contracte programa per al període 2022-2025 (Decret d’Alcaldia 1344 – 22/8/2022), inclou la Fitxa 50 – Servei d’atenció en l’entorn domiciliari i la Generalitat de Catalunya cofinançarà el servei de teleassistència avançada al municipi del Vendrell.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Fons Next Generation, preveu cofinançar el servei de teleassistència avançada a les persones de més de 65 anys amb grau de dependència reconegut, de forma progressiva, a partir de l’any 2022.

El servei de teleassistència que ofereix l’Ajuntament es considera teleassistència bàsica. A partir del maig de 2023 s’ha començat a oferir el servei de teleassistència avançada, amb la instal·lació de detectors de fum, a persones que ja gaudien del servei de teleassistència bàsica i que tenen un grau de dependència reconegut.

L’Ajuntament del Vendrell no disposa de mitjans propis per prestar el servei de teleassistència directament i per aquest motiu encarregar la prestació del servei a una empresa externa.

 

“Finançat per la UE – NextGenerationEU”

 

El projecte de Renaturalització de la Riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré, al seu pas per la zona urbana del municipi d’El Vendrell (RENAT3R) compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

El projecte s’engloba dins el pla estratègic El Vendrell 2030, consistent en impulsar diferents projectes de transformació urbana, ambiental, social i cultural per ser un municipi habitable, sostenible, jugable i amb qualitat de vida; amb un eix vertebrador: la cultura i la valorització i recuperació de la natura i del paisatge com elements catalitzadors i dinamitzadors d’aquesta transformació, i on els espais blaus del municipi adquireixen un importat paper com a elements prioritaris i estratègics. El projecte també inclou accions contemplades al projecte municipal “Amb_tu_V”, accions especifiques relatives als espais fluvials i fluvio-litorals del municipi.

Una de les estratègies es centra en la recuperació dels espais fluvials, per aquest motiu es desenvolupa el projecte de Renaturalització de la Riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré, al seu pas per la zona urbana del municipi d’El Vendrell (RENAT3R), dividit en dues fases:

 • La primera fase contempla la redacció del Pla especial urbanístic dels espais blaus [lot 1]; la diagnosi ecogeomorfològica, estudi d’alternatives i redacció del projecte executiu de renaturalització de la riera de la Bisbal i dels torrents del Lluc i Culleré al seu pas per la zona urbana del Vendrell [lot 2], i l’assistència tècnica en el desenvolupament del projecte RENAT3R [lot 3].
 • La segona fase són els treballs d’execució de les actuacions de renaturalització, la direcció de les obres i el seu manteniment.

Finalitats del projecte:

 • El projecte proposa una estratègia per dur a terme la restauració ecològica i la minimització del risc d'inundació dels cursos fluvials del municipi del Vendrell al pas per sòl urbà. Les millores principals en l'estat ecològic del sistema fluvial seran:
  • Eliminació i control d'espècies exòtiques.
  • Supressió de canalitzacions i altres estructures de defensa que artificialitzen i degraden l'ecosistema des del punt de vista hidrogeomorfològic.
  • Renaturalització geomorfològica de l’espai fluvial
  • Restauració dels llits fluvials i reintroducció d'hàbitats naturals aquàtics i semiaquàtics (torrent de Lluc), o formacions al·luvials (riera de la Bisbal)
  • Naturalització i revegetació de marges fluvials i determinats àmbits riparis mitjançant la potenciació de boscos i bosquets ripars naturals i la creació d'espais urbans arbrats i inspirats en paisatges fluvial per a ús públic integrat.
 • La renaturalització permetrà convertir la riera de la Bisbal, un eix avui molt degradat i que actua com una barrera o divisió urbana i social de dos barris, en un gran espai verd central (fluvial), cohesionador i vertebrador d'un únic nucli urbà d'El Vendrell. I permetrà transformar radicalment aquest paisatge i la percepció del municipi, convertint un entorn avui Evitable en un entorn Habitable i Atractiu.
 • Contribució a l’objectiu nacional restaurant 76 km lineals de lleres i/o riberes i protegint contra el risc d’inundacions 1.062 habitants.

Aquest projecte es va presentar a la Convocatòria de subvencions de la Fundació Biodiversitat el dia 14 de març de 2022. I en data 16 de setembre de 2022 la Fundació Biodiversitat va publicar la resolució de concessió definitiva dels ajuts a l’Ajuntament del Vendrell.

Promotor i beneficiari: Ajuntament del Vendrell

Objectiu de l’operació: Transició ecològica

Component del PRTR:  component 5 (C5) -  “Preservació del litoral i recursos hídrics”.

Mesura del PRTR: Inversió 2 (I2) - “Seguiment i restauració d'ecosistemes fluvials, recuperació d'aqüífers i mitigació del risc d'inundació”.

Indicador de la Fita 77 - Restauració de proteccions de lleres i riberes contra els riscos d'inundació.

Etiquetatge verd: 035 - Mesures d'adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos relacionats amb el clima: inundacions (incloses les accions de sensibilització, la protecció civil, els sistemes i infraestructures de gestió de catàstrofes i els enfocaments ecosistèmics).

Contribució a objectius climàtics: 100%

Contribució a objectius mediambientals: 100%

Contribució als objectius de desenvolupament sostenible (ODS):

 • ODS núm. 3, salut i benestar
 • ODS núm. 11, ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS núm. 13, Acció pel Clima
 • ODS núm. 15, vida d’ecosistemes terrestres

Data de finalització prevista: Desembre 2025

Cost total previst del projecte (2 fases): 2.120.738,72 euros, IVA exclòs.

Finançament rebut amb càrrec als Fons PRTR-Next Generation: 2.014.701,78 euros, IVA exclòs.

Percentatge de finançament europeu del projecte: 95% de la despesa subvencionada.

Enllaços a notícies:
L’Ajuntament licita la redacció dels projectes del Next Generation de les rieres
2 milions d'euros dels Next Generation per arranjar les rieres

©2019 Ajuntament del Vendrell