Pla d'Aparcaments

PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA 2023-2026

 

Per decret d'alcaldia núm.2541 de data 19 d'octubre de 2023 s'aprova inicialment el Pla Local de Seguretat Viària 2023-2026

Actualment el document es troba en exposició pública.

 

El document també es pot descarregar al següent link:

Pla local de Seguretat Viària 2023 - 2026

 

PLSV 2023 2026

 

CONVOCATÒRIES

ACTES

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ SEGONS LEGISLATURA

 

Consell Territorial de la Mobilitat (CTM) -Creació i regulació

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix a l’art. 9.5 la possibilitat que en el procés d’elaboració dels plans de mobilitat urbana resti garantida la participació d’un consell territorial de la mobilitat.

Els consells territorials de mobilitat es defineixen com els òrgans de consulta i participació dels ciutadans i dels diferents agents representatius dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria. Així mateix, s’estableix que “la composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han d’ésser determinats per l’ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit”.

L'Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària de 19 de març de 2013, va pendre l'acord de creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, i va aprovar el Reglament de funcionament, tots dos acords publicats al BOPT de Tarragona núm.78 del 4 d'abril de 2013:

Creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell 

 

PROCÉS PARTICIPATIU i resum d'accions prèvies desenvolupades per a l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, amb la col.laboració del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell.

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

 

 

Pla de mobilitat urbana del Vendrell 2015-2020

 

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Actualment està en tràmit la publicació de l'aprovació definitiva al BOPT.

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.128 de 4 de juny de 2014.

Publicació DOGC núm.6662 de 11 de juliol de 2014.

 

Document I: Pla de Mobilitat Urbana

D1.Anàlisi 

D2.Diagnosi

D3.Objectius (D'acord amb Directrius Nacionals de Mobilitat)

D4.Propostes

D5.Programa

 

Document II: Informe de sostenibilitat ambiental

 

Document III: Memòria ambiental

 

Document IV: Pacte per la Mobilitat del Vendrell

Documentació agregada:

 

Document D1 - Memòria i annexos

 

Annexos i plànols per separat:

 

Anexos

 

Plànols

©2019 Ajuntament del Vendrell